Algemene voorwaarden vechtscheidingshulp.nl

Per 14 september 2021

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Fiduon zoals beschreven op de website www.vechtscheidingshulp.nl en www.lbho.nl.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden betekent Fiduon zowel de (juridisch) dienstverlener als alle aan Fiduon verbonden medewerkers.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere contact dat Fiduon heeft met een Contactzoekende Persoon en/of Opdrachtgever en op elke opdracht aan Fiduon, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

Artikel 2 – Eerste kennismaking

2.1 Elke Contactzoekende Persoon met vragen over de diensten van Fiduon kan eenmalig gebruik maken van kosteloze vrijblijvende telefonische kennismaking. De telefonische kennismaking duurt maximaal 30 minuten.
2.2 Zowel Fiduon als de Contactzoekende Persoon zijn na de telefonische kennismaking vrij om wel of niet een Opdrachtovereenkomst aan te gaan. Deze vrijheid omvat voor Fiduon ook contacten met bijvoorbeeld de (ex-)partner van de Contactzoekende Persoon, indien deze op één van de volgende tijdstippen contact zoekt: i. Na de eerste kosteloze vrijblijvende telefonische kennismaking met de Contactzoekende Persoon, doch vóór het toezenden van een opdrachtbevestiging aan de Contactzoekende Persoon. ii. Na het aflopen van de in de Opdrachtbevestiging genoemde termijn van 7 dagen zonder totstandkoming van een overeenkomst met de Contactzoekende Persoon. Samengevat: Het slechts hebben van een vrijblijvend eerste telefonisch contact leidt niet tot exclusiviteit voor de Contactzoekende Persoon. Het staat Fiduon vrij om naar eigen inzicht te handelen.

Artikel 3 – Opdracht

3.3 De overeenkomst komt tot stand door accordering door Contactzoekende Persoon van de door Fiduon toegezonden schriftelijke opdrachtbevestiging binnen 7 dagen na toezending. Indien de schriftelijke opdrachtbevestiging en de daarin genoemde voorwaarden niet (volledig) binnen een termijn van 7 dagen worden geaccordeerd, dan komt de overeenkomst niet tot stand.
3.4. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Fiduon en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 Lid 2 van het BW zijn op deze overeenkomsten van opdracht niet van toepassing. De medewerkers die voor Fiduon werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Artikel 4 – Specifieke aanvullende voorwaarden dienstverlening

Fiduon kan specifieke aanvullende voorwaarden aan opdrachtgever stellen waaronder de diensten aan opdrachtgever worden verricht. Voor bijvoorbeeld ‘vechtscheidingshulp’ wordt uitsluitend voor de ‘welwillende ouder’ gewerkt. Dit soort nadere voorwaarden worden bij de schriftelijke opdrachtbevestiging gecommuniceerd. Het door opdrachtgever niet langer voldoen aan deze voorwaarden kan reden zijn voor Fiduon om de dienstverlening gemotiveerd te staken. Met het aangaan van de overeenkomst en het aanvaarden van de diensten aanvaardt opdrachtgever eveneens deze aanvullende voorwaarden. Fiduon sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit van zo een een gemotiveerde staking. Fiduon kan tussentijds aanvullende voorwaarden stellen waaronder de dienstverlening wordt verricht.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiduon is het de opdrachtgever niet toegestaan de door Fiduon geproduceerde adviezen, concepten, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook. Dit is slechts anders indien deze zaken worden geopenbaard aan De Rechtspraak en/of aan betrokken instanties, zoals Raad voor de Kinderbescherming, Sociaal Team, Bijzondere Curator en/of Gecertificeerde Instelling in het kader van een familie- of jeugdrechtelijk proces of procedure.

Artikel 6 – Financiën

6.1 Fiduon brengt in beginsel slechts een honorarium voor verrichte diensten in rekening. In uitzonderlijke situaties kunnen er zogenaamde ‘verschotten’ in rekening worden gebracht. Onder verschotten wordt verstaan: een vergoeding van te specificeren kosten als griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, leges, uittrekselkosten, deurwaarderskosten, koeriersdiensten e.d.
6.2 Indien de eerste telefonische kennismaking langer duurt dan 30 minuten, dan behoudt Fiduon zich het recht voor om na totstandkoming van de Opdrachtovereenkomst het meerdere in rekening te brengen tegen het overeengekomen tarief.
6.3 Indien, doordat de eerste telefonische kennismaking niet binnen enkele dagen wordt gevolgd door een opdrachtbevestiging, er een tweede telefonische (update) kennismaking nodig is, dan behoudt Fiduon zich het recht voor om na totstandkoming van de Opdrachtovereenkomst de gewerkte tijd in rekening te brengen tegen het overeengekomen tarief. 6.2 is dan overeenkomstig van toepassing.
6.4 Tussen Fiduon en opdrachtgever geldt de overeengekomen honorering, zoals deze door Fiduon schriftelijk is bevestigd. Het honorarium zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van de Fiduon en 21 % BTW.
6.5 Wij brengen geen additionele kantoorkosten in rekening die gebruikelijk zijn bij juridische dienstverleners.
6.6 De werkzaamheden worden in beginsel tweewekelijks gefactureerd. De termijn kan echter ook korter of langer zijn afhankelijk van de intensiteit van de dienstverlening door Fiduon.
6.7 Fiduon is gerechtigd een voorschot op honorarium en eventuele verschotten te verlangen, voordat met zijn werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
6.8 Fiduon behoudt zich het recht voor om tussentijds het tarief voor de dienst te wijzigen en/of te indexeren.

Artikel 7 – Declaraties en opschorting werkzaamheden

7.1 Klachten over een declaratie moeten schriftelijk zijn ingediend binnen de betaaltermijn, vermeld in art. 8. Zolang de opdracht niet is voltooid, is Fiduon gerechtigd tussentijds te declareren.
7.2 Als een declaratie niet binnen de in art. 6 vermelde termijn wordt voldaan, is Fiduon gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, zowel voor de desbetreffende opdracht alsook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Fiduon is niet aansprakelijk voor schade, materieel noch immaterieel, die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 8 – Betaaltermijn, rente en incassokosten

8.1 Declaraties moeten te worden voldaan binnen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum. Wordt de factuur niet binnen deze termijn voldaan is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en wordt er wettelijke rente verschuldigd.
8.2 In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ad 15% over het verschuldigde, met een minimum van € 40,00.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De diensten die Fiduon levert zijn puur adviserend. Dit betekent dat opdrachtgever zelf verantwoordelijkheid blijft of deze de adviezen opvolgt of niet. Ook betekent dit dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk blijft voor keuzes of gedragingen die door opdrachtgever op deze adviezen worden gebaseerd. In principe betekent dit dus een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid door Fiduon.
9.2 Iedere aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot het door Fiduon in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag. De medewerkers van Fiduon alsmede al degenen die voor Fiduon werkzaam zijn of zijn geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
9.3 Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet-tijdige ontvangst van e-mails is uitgesloten. Fiduon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, als gevolg van de werking van virussen of software bij ontvangst of opening van e-mailberichten.
9.4 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan Fiduon verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Fiduon niet aansprakelijk
9.5 Het softwaresysteem, inclusief onder meer e-mailafhandeling, databeveiliging en dataopslag, wordt in opdracht van Fiduon verzorgd Google G-suite. Fiduon is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of dataverlies, of de gevolgen daarvan, door of bij Google G-Suite. opdrachtgever is gehouden zelf ook een integrale kopie aan te houden van alle stukken.

Artikel 10 – Archivering

Behoudens andersluidende afspraak tussen Fiduon en opdrachtgever, zal het zaaksdossier gedurende vijf jaar worden bewaard. Daarna zal dit worden vernietigd.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Fiduon en de opdrachtgever en op alle werkzaamheden van Fiduon is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter.