Leestijd: 2 minuten

Als je in aanmerking komt voor subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand, dan krijgt de advocaat in principe een vast bedrag afhankelijk van het soort zaak. Dit ‘budget’ is in veel gevallen onvoldoende om alle advocaaturen uit te dekken.

Hierna leggen we uit waarom dit belangrijk is om te weten en waarom we aanraden om ook met subsidie zelf verantwoordelijkheid te nemen om:

  • het voor de advocaat zo overzichtelijk mogelijk te maken en waar mogelijk zelf bepaalde zaken voor te bereiden;
  • de contactmomenten met de advocaat te beperken; en
  • zelf alles in het werk te stellen om de situatie positief vooruit te bewegen.

Over de methodiek van vergoeding

De vergoedingsmethodiek van sociaal-advocaten is globaal dat ieder type zaak een vastgesteld puntenaantal heeft. Daarnaast worden er extra punten toegekend aan specifieke onderdelen. Er kan ook puntenaftrek zijn.

Ieder punt heeft een waarde die jaarlijks wordt vastgesteld (geïndexeerd). Momenteel is het € 108,75 exclusief BTW per punt. Heeft een zaak bijv. 7 punten, dan krijgt de advocaat voor de volledige zaak – van begin tot einde, inclusief overleggen, stukken opstellen, zitting, administratieve handelingen – € 756 ex BTW.

Je kunt zelf kijken hoeveel punten de advocaat ongeveer krijgt in de zaakcodelijst personen- en familierecht van de Raad voor de Rechtsbijstand. Is er een extra zitting, dan krijgt de advocaat daarvoor een zittingtoeslag van 2 punten. Verder, kan er nog een korting van 3 punten zijn als de zaak ‘zonder tegenspraak’ is.

Nu lijkt € 108 exclusief BTW per punt (uur) niet slecht betaald; de meeste Nederlanders krijgen dit niet. Echter, hiervan moeten alle kosten en belastingen af.  En het is daarnaast een vast gedrag, ongeacht of de advocaat 4, 10 of 50 uur aan de zaak besteedt. Realiteit is dat een toevoegingszaak zakelijk gezien zelden rendeert. Veel advocaten kunnen zelfs niet kostendekkend werken.

Het commerciële uurtarief van advocaten bedraagt daarnaast gemiddeld ongeveer € 175-200 exclusief BTW per uur. Veel sociaal-advocaten hebben zgn. ‘bleeders‘ in hun praktijk (gehad). Dit zijn toevoegingszaken die eindeloos voortduren en waartegenover nauwelijks/geen vergoeding (meer) staat.

Waarom is dit belangrijk voor mij?

Je kunt natuurlijk de vraag stellen waarom dit belangrijk is als je toch subsidie krijgt. Bekijk het eens van de andere kant. Stel jij bent die advocaat, en een zaak waarvoor je wellicht 7 uur wordt betaald kost je inmiddels 10+, 20+ of nog meer uren. Wat zou je doen?

Verder is het volgende belangrijk om te weten: Als het gebrek aan vergoeding tot ‘inspanningsreductie’ of ‘onbereikbaarheid’ leidt bij de advocaat (en je je daardoor niet meer voldoende gesteund voelt), dan is wisselen van advocaat heel erg lastig.

Niet alleen moet je nogmaals je eigen bijdrage betalen en mag je maar één keer wisselen, advocaten nemen zelden/nooit vrijwillig een toevoegingszaak over waarin door een andere advocaat al uren zijn gemaakt. De advocaat iets extra’s betalen? Nee, het is verboden voor advocaten om naast de subsidie geld van een cliënt aan te nemen.

Wat dan slechts nog overblijft is de situatie accepteren of een traject via van de Deken (één van de 11 voorzitters van lokale afdelingen van de advocatenorde) waarin hij/zij op basis van art. 13 Advocatenwet een advocaat zoekt/aanwijst.

Artikel 13 Advocatenwet:
  1. De rechtzoekende die niet of niet tijdig een advocaat bereid vindt hem zijn diensten te verlenen in een zaak, waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven dan wel bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden, kan zich wenden tot de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar de zaak moet dienen, met het verzoek een advocaat aan te wijzen. Ook indien de rechtzoekende naar het voorlopig oordeel van de deken in aanmerking komt voor verlening van rechtsbijstand ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet op de rechtsbijstand , wijst de deken een advocaat aan.
  2. De deken kan het verzoek alleen wegens gegronde redenen afwijzen. Hij kan een aanwijzing op grond van bijzondere redenen wijzigen of intrekken.
  3. Binnen zes weken na de bekendmaking van de beschikking, houdende afwijzing van het verzoek, kan de belanghebbende beklag doen bij het hof van discipline. Op de behandeling van het beklag zijn de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.
  4. De aangewezen advocaat is verplicht zijn diensten te verlenen.
  5. De advocaat die door de raad voor rechtsbijstand als raadsman is toegevoegd, treedt als zodanig op of doet zich overeenkomstig artikel 46 van het Wetboek van Strafvordering waarnemen, zolang niet een gekozen raadsman is opgetreden of op de voet van artikel 45 van het Wetboek van Strafvordering een ander is toegevoegd.
Maar hoe zeker is het dat je nieuwe advocaat er wel (weer) vol voor gaat als er nauwelijks vergoeding tegenover staat? Kan je verwachten dat een advocaat zo goed als voor niets voor je werkt?

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief