Special · De waarheid in het familierecht (centraal)

Bijgewerkt: 21 oktober 2021 | Wetsingang art. 21 Rv | Leestijd: 9 minuten

Dat partijen niet volledig de waarheid vertellen, selectief shoppen in de feiten of de waarheid verbuigen is een bekend gegeven in vechtscheidingen. Het is haast intrinsiek aan de conflict-dynamiek die zich ook tot de rechtszaal uitstrekt.

Helaas constateren we dat ook advocaten hier niet altijd zuiver mee omgaan. Op zich is dit ook wel begrijpelijk. Ze zijn aangesteld door de betreffende ouder, hebben veel vrijheid om de procedure naar eigen inzicht in het belang van hun cliënt te voeren en ze hebben in een rechtszaak niet altijd de tijd om zaken goed uit te zoeken, wellicht gedreven door financiële motieven van de cliënt.

Er zijn echter kaders.

Geen onjuiste informatie – Regel 8 Gedragsregels advocatuur

Het verstrekken van onjuiste informatie is in principe in strijd met Regel 8 van de gedragsregels advocatuur. Daarin staat dat de advocaat zich zowel in als buiten rechte dient te onthouden van het verstrekken van feitelijke informatie waarvan hij weet, althans behoort te weten, dat die onjuist is.

Ook is uit tuchtrechtspraak duidelijk geworden dat het opzettelijk informatie weglaten door de advocaat, waarvan de advocaat weet of moet weten dat deze wezenlijk is voor de oordeelsvorming van de rechter, een schending oplevert van deze verplichting.

Op dit vlak de strijd aangaan met de advocaat van de wederpartij is echter nauwelijks vruchtbaar in een situatie van hoge tijdsdruk. Ook omdat van een schending van deze gedragsregel geen sprake is als blijkt dat de advocaat is uitgegaan van de juistheid van de stellingen van zijn cliënt en dat hij ook geen reden heeft gehad om daaraan te twijfelen.

Je moet als wederpartij dus aantonen of aannemelijk maken dat het ‘liegen’ willens en wetens gebeurt/is gebeurd en dat het wezenlijk is voor de oordeelsvorming. Afgezien van bewijsproblemen, is hiervoor in de praktijk eigenlijk alleen tijd na afloop van de procedure via een klachtprocedure.

Naar waarheid en volledig – Artikel 21 Rv

De wet kent voor het civielrecht nog een aanknopingspunt tw. artikel 21 Rv. Het artikel stelt het volgende:

Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

Wordt tijdens de procedure voor de rechter aannemelijk dat één van beide partijen feiten niet volledig en naar waarheid naar voren heeft gebracht, dan kan dit bijvoorbeeld ertoe leiden dat een vordering wordt afgewezen of dat de rechter zelf aannames doet.

De verplichting geldt voor alle procedures die in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn geregeld. Dit betekent in de praktijk dus alle procedures over bijvoorbeeld alimentatie, gezag, omgang, erkenning etc.

Dit laat ook het belang zien om zoveel mogelijk van de ‘onvolledige of onware’ feiten van de andere partij te weerleggen. Het is echter uiteindelijk aan de rechter zelf om het belang hiervan in te schatten en om daar eventueel passende consequenties aan te verbinden.

2 Tips die je verder helpen

  1. Laat de advocaat duidelijk aangeven onder gelijktijdig bewijsaanbod welke stellingen van de andere partij in strijd zijn met artikel 21 Rv.
  2. Lever dit op een eenvoudig te doorgronden wijze aan. Gebruik hiervoor een heldere systematiek die voor de rechter(s) en de griffier eenvoudig begrijpbaar is. We kunnen hierbij helpen.

Hierna hebben we een overzicht van rechtspraak opgenomen waarin art. 21 Rv een factor was bij een rechterlijke beslissing. De meeste zaken zijn alimentatiezaken waarin één van de partijen onvoldoende inzicht geeft in werk, inkomen en/of samenwoon-status/huwelijkse status. Soms echter zijn er andere situaties, zoals niet-meewerken aan een deskundigenonderzoek of het verzuimen belangrijke informatie aan de rechter te overleggen.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Inzichten

  1. 21 Rv zien we meestal in alimentatiezaken.
  2. Er is geen uniforme methode om 21 Rv-onderdelen over te brengen aan de rechter. Momenteel ontwikkelen wij diverse alternatieven.
  • In hoeverre aannemelijk wordt dat de andere partij (op schrift) onwaarheden verkondigt.
  • In hoeverre deze onwaarheden bepalend kunnen zijn voor de beslissing.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Rechtspraak

21 Rv-schending toegekend

Man stelt in alimentatiezaak onvoldoende gegevens ter beschikking op basis waarvan het gerechtshof de draagkracht van de man kan vaststellen. Het hof overweegt: “Gelet op artikel 21 Rv is de man gehouden de waarheids- en volledigheidsplicht na te komen. Voorts schrijft ook artikel 2.1.2. van het Procesreglement verzoekschriften familierecht hoven voor dat de man inzicht geeft en stukken overlegt met betrekking tot zijn financiële positie en zijn onderneming.”

Vervolgens stelt het hof zelf het vermeende inkomen vast van de man, wat als basis geldt voor verdere berekening.

Volledige uitspraak

Een advocaat geeft een verkeerde voorstelling van zaken door een standpunt van de Raad voor de Kinderbescherming te presenteren als een standpunt van het gerechtshof. Voorzieningenrechter oordeelt dat 21 Rv is geschonden.

Volledige uitspraak

Een vrouw geeft de rechtbank een verkeerde voorstelling van zaken door 2 belangrijke verklaringen van de school van het kind, waarover zij beschikte, niet in het geding in te brengen. Hieruit bleek dat de school geen zorgen had over het kind. Hierdoor is er een onjuist beeld van de opvattingen van school ontstaan. De rechtbank concludeert dat de vrouw in strijd heeft gehandeld met de waarheidsplicht van 21 Rv.

Volledige uitspraak

21 Rv-schending afgewezen

Een vrouw beroept zich op 21 Rv omdat ze van mening is dat de man bepaalde stukken in het geding had moeten inbrengen. Gerechtshof Amsterdam wijst af en overweegt:

“Niet is onderbouwd waarom de vader door het niet overleggen van bovengenoemde stukken een verkeerde voorstelling van zaken zou hebben gegeven en dit is evenmin anderszins gebleken. Daarbij komt dat de moeder, indien zij de genoemde stukken relevant achtte voor de te nemen beslissing, deze stukken in het geding had kunnen brengen.”

Volledige uitspraak

Een procespartij stelt dat de Raad voor de Kinderbescherming in strijd heeft gehandeld met 21 Rv door bepaalde medische informatie niet aan de rechter te overleggen. Wordt afgewezen door Gerechtshof Den Bosch.

Volledige uitspraak

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Fiduon onderzoekt

Heb je geprocedeerd of ga je een rechtszaak starten over dit onderwerp?
Stuur je uitspraak in! Doe mee met onderzoek.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Voor nog meer onderzoek bezoek ook vraag en antwoord met 100+ vragen uit de praktijk.