Thema · Omgang opstarten

Bijgewerkt: 21 oktober 2021 | Wetsingang: Art. 1:377a lid 1 BW | Leestijd: 13 minuten

Een kind heeft het recht op omgang met zijn beide ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. Ook wanneer een (juridisch) ouder geen gezag heeft, heeft deze recht op omgang met zijn kind. Sterker, op hem rust ook een verplichting tot omgang.

Dit recht voor het kind wordt – naast in de Nederlandse wet – geborgd in Europese en internationale verdragen. Het contact met beide ouders en met ‘familie’ is belangrijk voor een evenwichtige sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling van het kind.

Een kind en een ouder hebben recht op omgang met elkaar en de ouders dienen dit te stimuleren. De rechter moet al het redelijkerwijs mogelijke doen om te ervoor te zorgen dat een omgangsregeling tot stand komt. Dit is o.m. bevestigd door de Hoge Raad in 2014.

Dit recht kan het kind alleen in zwaarwegende situaties worden onthouden. Deze situaties zijn opgesomd in de wet. Namelijk als:

 1. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
 2. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
 3. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor (door een rechter) van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder of degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of
 4. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind. Situaties die hier in de praktijk bijvoorbeeld onder vallen zijn die waarbij de hoofdverzorgende ouder zodanig belast zou worden door de omgang, dat dit (ernstig) nadelig zou zijn voor het kind.

Het is een subjectief wegingskader van de rechter. Dit leidt er soms toe dat de hoofdverzorgende ouder – die niet in staat is om met omgang tussen het kind en de andere ouder om te gaan – opdracht krijgt om “aan zichzelf te werken” en dat de omgang desondanks wordt opgestart.

In andere situaties krijgt deze ouder deze opdracht ook en wordt er toch voor gekozen om (tijdelijk) het contact tussen de andere ouder en het kind te blokkeren, terwijl hulpverlening zaken (met wisselend succes) probeert te regelen. Daarmee zijn de argumenten (deels) vergelijkbaar met die bij bijvoorbeeld erkenningen.

Als een eventueel verzoek tot omgang wordt afgewezen, dan is dit tijdelijk en kan er – ongeacht of de omstandigheden zijn gewijzigd – na 1 jaar opnieuw een verzoek worden gedaan (HR 27 februari 2009). Wordt het opstarten van de omgang toegewezen, dan wordt hierbij in veel gevallen hulpverlening betrokken, zoals bijvoorbeeld een omgangshuis.

Helaas komt het voor dat, wanneer de rechter bepaalt dat omgang moet worden opgestart, dit (uiteindelijk) toch niet lukt. Of dat er vervolgens nauwelijks uitbreiding van de omgang tussen het kind en de andere ouder wordt bereikt. Ook kan er bijvoorbeeld nog een tussenstap zijn waarbij de ouder die het hoofdverblijf heeft éérst (al dan niet begeleid) het kind voorlicht over het bestaan van de andere ouder (zgn. statusvoorlichting).

Het komt helaas voor dat ouders jaren procederen en dat uiteindelijk nauwelijks resultaat wordt geboekt. Lees in dit verband ook onze Special: Omgangsregeling met baby, dreumes of peuter en onze Special: Oudervervreemding en ouderverstoting.

Wil je starten met omgang dan is het essentieel dat je je te allen tijde als de ‘welwillende ouder’ opstelt en gedraagt. Dit kan zeer veel geduld vragen. ‘Druk zetten’ kan averechts werken. Lees waarom welwillendheid belangrijk is.

Is er inmiddels een omgangsondertoezichtstelling vastgesteld? Dan is het van belang dat je zorgt dat doelen en taken van zowel jezelf als de andere ouder SMART op papier komen.

Tenslotte, het kan gebeuren dat de rechter de Raad voor de Kinderbescherming vraagt om onderzoek te doen. Daarvoor worden door de rechter onderzoeksvragen aan de raad meegegeven zoals:

 1. Welke omgangsregeling tussen de verzoekende ouder en het kind komt het meest tegemoet aan de belangen van het kind?
 2. Hoe dient de regeling qua aard, duur en frequentie vorm gegeven te worden?
 3. Zijn er contra-indicaties voor omgang, en zo ja, welke?
 4. In hoeverre zijn deze contra-indicaties op te heffen: hoe, onder welke voorwaarden en op welke termijn?
 5. Is hulpverlening nodig, zo ja, met welk doel?
 6. Is een onderzoek naar een kinderbeschermingsmaatregel nodig?

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Lees ook dit

 1. Recht op omgang en familieleven wordt bezien vanuit het kind (en niet vanuit de andere ouder).
 2. Als verzoekende ouder is het belangrijk om zoveel mogelijk consistent, opbouwend en welwillend te zijn. Niet alleen richting het kind, maar ook naar de andere ouder. Dit omvat ook oog hebben voor de impact van deze omgang op de andere ouder.
 3. Een psychische aandoening bij de hoofdverzorgende ouder kan ertoe leiden dat omgang tussen kind en andere ouder tijdelijk wordt ontzegd, indien dit die omgang indirect voor het kind (ernstig) belastend zou maken. Dit is een argument dat ook wordt gebruikt bij o.m. erkenningen.
 4. Het is belangrijk om de impact van de eigen gedragingen in de situatie in te zien en daarvoor zo nodig externe hulp te zoeken, zeker wanneer dit is geïndiceerd door bijvoorbeeld een betrokken gecertificeerde instelling.
 5. Zelfs bij een herhaalde opdracht van rechters om een omgangsregeling op te starten, komt het voor dat alsnog geen omgangsregeling tot stand komt. Rechters blijken bijzonder terughoudend met het sanctioneren van niet-meewerkend gedrag. In het bijzonder als de ouder bij wie het kind enig of hoofdverblijf heeft feitelijk de enige vaste basis is voor het kind en er verder geen redenen zijn voor bijvoorbeeld een uithuisplaatsing, een verandering van de hoofdverblijfplaats of de verdeling van het gezag. Dit ondanks de duidelijke opdracht van de Hoge Raad aan lagere rechters om omgang met beide ouders in het belang van het kind te bewerkstelligen.
 6. Een eventuele start van een omgangsregeling kan afhankelijk gesteld worden van te bereiken doelen door de ouder die thans de volledige zorg heeft. Dit leidt potentieel tot eindeloos uitstel van (opbouw van) de omgangsregeling.
 • In hoeverre er aan de zijde van het kind (medische) contra-indicaties voor de omgang zijn.
 • In hoeverre er  aan de zijde van de verzoekende ouder (medische) contra-indicaties voor de omgang zijn.
 • In hoeverre er aan de zijde van de hoofdverzorgende ouder (medische) contra-indicaties voor de omgang zijn.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Rechtspraak

Opstarten omgang toegewezen

Een moeder verzet tegen de omgang tussen haar kind van (inmiddels) 1 jaar oud en de vader (zonder gezag). Er is een bodemprocedure aanhangig. Het onderzoek dat de rechter daarin heeft verzocht aan de Raad voor de Kinderbescherming laat echter lang op zich wachten. Vader verzoekt daarom een ‘voorlopige voorziening’ voor het vaststellen van een voorlopige omgangsregeling (ex  artikel 223 lid 1 Rv). Deze wordt door rechtbank Zeeland-West-Brabant in mei 2020 echter afgewezen, waarop vader in hoger beroep gaat bij Gerechtshof Den Bosch die begin december 2020 beschikt dat er geen contra-indicaties gebleken zijn die aan de vaststelling van een voorlopige begeleide omgangsregeling (BOR) in de weg staan. Hof Den Bosch stelt daarnaast een informatieregeling vast voor vader.

Naschrift: Wat in deze uitspraak opvalt is dat het hof concludeert dat er wel omgang dient plaats te vinden ondanks dat de Raad voor de Kinderbescherming iets anders vond, namelijk dat de uitspraak van de rechtbank moest worden bekrachtigd. De hoofdreden daartoe: “Nu de moeder op dit moment niet stevig in haar schoenen staat, adviseert de raad op dit moment geen omgangsregeling vast te stellen. Het is voor [minderjarige] immers noodzakelijk dat de moeder als verzorger van [minderjarige] overeind blijft.” 

Volledige uitspraak

Een moeder verzet tegen de omgang tussen haar kind van inmiddels 5 jaar en de vader ‘vanwege het verleden van de ouders’. Vader verzoekt informatieregeling vast te stellen. Gerechtshof Arnhem Leeuwarden constateert dat moeder onvoldoende onderbouwt waarom het in het belang van het kind zou zijn om zowel informatie, statusvoorlichting en opbouw omgang verder tegen te houden. Moeder heeft lang genoeg gehad om aan zichzelf te werken en stelt vast dat binnen een half jaar statusvoorlichting moet plaatsvinden en dat ook binnen deze periode de omgang moet worden opgestart.

Naschrift: In deze uitspraak zien we de eerste tekenen van SMARTrechtspraak, waarin rechters concreter worden in de doelen die in het belang van het kind moeten worden gehaald. De uitspraak had echter nog SMART-er kunnen zijn door bijvoorbeeld ook te voorzien in de situatie dat het proces zou stagneren, bijvoorbeeld door niet-welwillendheid van de moeder of onbeschikbaarheid van een gezinsvoogd bij de betrokken gecertificeerde instelling. O.i. zou een standaard bijsluiter in dit soort zaken een uitkomst kunnen bieden.

Volledige uitspraak

De twee kinderen waren er niet van op de hoogte (gebracht) wie hun vader was. Pogingen om de omgang op gang te brengen ongeveer 6 jaar eerder waren door niet-medewerking van moeder niet gelukt.

Inmiddels waren er (ernstige) kindsignalen bij beide kinderen en concludeerde het gerechtshof dat zij ernstig in hun sociaal-emotionele en identiteitsontwikkeling werden bedreigd.

Niet duidelijk wordt waarom niet eerder is ingegrepen door instanties om de omgang tot stand te brengen, dan wel wat de reden voor moeder was om voor de kinderen te verzwijgen wie hun vader is.

Volledige uitspraak

Omgang (tijdelijk) afgewezen

Een vader is en 10 jaar buiten beeld en de kinderen hebben geen/nauwelijks herinnering aan hem. Destijds in 2011 heeft de moeder de omgang eenzijdig stopgezet en daarin heeft vader berust om de kinderen rust te bieden. Daarna heeft hij niets meer ondernomen om het contact te herstellen, althans hij stelt dat moeder hem had geblokkeerd.

Desondanks wil hij nu omgang (en ouderlijk gezag over de twee jongste). De Raad voor de Kinderbescherming adviseert om het verzoek af te wijzen. Het ligt bij de man om eerst op en voorzichtige wijze meer toenadering te zoeken tot de kinderen eventueel met hulp van het Gebiedsteam. De kinderen willen echter geen contact met de vader.

Dit laatste weegt zwaar voor de rechtbank en stelt wel dat betrokkenheid van het Gebiedsteam positiefs zou kunnen betekenen. Moeder zegt toe daarmee contact te zoeken. Dit leidt er toe dat de rechtbank het verzoek om omgang afwijst. Overigens wordt ook het verzoek tot gezamenlijk gezag afgewezen.

Volledige uitspraak

Een vader heeft zichzelf niet in de hand op meerdere momenten tijdens de (begeleide) omgang met zijn kinderen. Vader verklaart blauwe plekken kinderen met argument dat hij harde handen zou hebben. Tijdens door gastouder begeleide omgang bijt vader één van de kinderen.

Vader beroept zich nog op 8 EVRM (recht op familieleven). Het hof beslist echter om vader voor een periode van 3 jaren de omgang te ontzeggen, omdat de omgang in strijd is met de zwaarwegende belangen van de kinderen.

Volledige uitspraak

Een vader heeft jaren geen contact gehad met zijn kind. Heeft aanvankelijk zijn kind ook niet erkend. En krijgt na jaren vervangende toestemming tot erkenning. Wil nu ook graag omgangsregeling en/of informatieregeling. Wordt afgewezen omdat het kind aangeeft blij te zijn met haar leven zoals het nu is. Ze wil geen contact.

Naschrift: Wat opvalt aan deze uitspraak is dat (opnieuw) niet wordt getoetst in hoeverre na de vervangende toestemming tot erkenning door de moeder (+ partner) werkelijk aanvang is genomen met de wettelijke verplichting om het contact tussen het kind en vader te bevorderen. In hoeverre is het kind echt vrij om een keuze te maken?

Volledige uitspraak

Een vader begaat tijdens de relatie met zijn vrouw een misstap en verblijft enkele maanden in detentie. Tracht na 2 jaar geen contact met zijn twee kinderen 8 en 13 uit een eerdere relatie te herstellen.

De oudste geeft expliciet te kennen geen contact meer te willen, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaat hier in mee. Ook wordt de omgang tussen de jongste en vader niet hervat omdat zij opgroeit “in een gezinssituatie waarin niet tot nauwelijks over de vader wordt gesproken en waarin de vader geen positieve rol heeft voor zover hij wel ter sprake komt”, aldus de Raad voor de Kinderbescherming. Ook zijn zowel de moeder als het oudste kind op dit moment onvoldoende in staat om het jongste kind te stimuleren tot en te ondersteunen in de omgang met de vader, waardoor zij niet onbelast omgang met de vader zal kunnen hebben.

Volledige uitspraak

Vader moest procederen voor erkenning, wat hem werd toegestaan en deze procedure is een tweede stap voor het verkrijgen van een omgangsregeling.

Tussen de moeder en de vader was er in het verleden een voorval geweest waardoor de moeder zich beriep op een PTSS-stoornis. Tevens had de moeder een hypermobiliteitssyndroom (Ehlers Danlos Syndroom, hierna: EDS).

Vader had in het verleden enkele toezeggingen gedaan om zakelijk gezegd’ de spanningen bij de moeder weg te nemen. Afspraken die hij niet nakwam cq nog niet was nagekomen.

Het gerechtshof kwam tot de conclusie momenteel niet van de moeder kon worden verwacht dat zij zou gaan meerwerken aan de omgang. NB: ook een omgangshuis werd niet als een reële optie gezien.

Opmerkelijk is het oordeel van het hof dat deze het belangrijk acht “dat de moeder de gelegenheid krijgt aan haar klachten te werken zonder dat op haar de druk van een procedure rust.” Vader krijgt wel de gelegenheid om 1 jaar later wederom een procedure aanhangig te maken voor omgang, met de opmerking van het gerechtshof dat deze van de vader – min of meer – verwacht dat hij zijn toezeggingen nakomt (omtrent het verkrijgen van inzicht in zijn eigen rol in de situatie).

Volledige uitspraak

Medische contra-indicatie aan de zijde van Moeder “psychiatrische beperkingen voortkomend uit een depressie”.  Kinderen hebben hoofdverblijf bij vader, tevens had de rechtbank moeder eerder haar gezag ontnomen. Ernstige bezwaren van beide minderjarige kinderen (ouder dan 11 jaar) tegen omgang met hun moeder. Het gerechtshof vond samengevat dat er nog steeds onvoldoende inzicht was bij moeder en tevens dat zij niet inzag dat ze hulp nodig zou hebben.

Volledige uitspraak

Ondanks dat er herhaaldelijk een omgangsregeling was vastgesteld en deze slechts niet tot stand kwam door niet-medewerking van moeder oordeelde het gerechtshof – in weerwil van de opdracht van de Hoge Raad daartoe in een andere zaak – dat in dit geval er alsnog geen omgangsregeling zou komen tussen de vader en zijn kind.

De argumentatie van het gerechtshof draait om een indirect (vermeend) verband tussen mogelijke (ernstige) schade voor het kind en het opstarten van de omgangsregeling. Een schade echter die primair zou voortvloeien het niet willen steunen van de omgangsregeling door moeder.

Ondanks deze onwil koos het hof in deze zaak toch niet voor dwangmiddelen, mede als gevolg van de ‘stabiele situatie’ bij moeder thuis. Wel laat het hof ruimte aan vader om in een later stadium opnieuw een verzoek te doen.

Volledige uitspraak

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Voor nog meer onderzoek bezoek ook vraag en antwoord met 100+ vragen uit de praktijk.