Thema · Omgangsregeling wijzigen

Bijgewerkt: 21 oktober 2021 | Wetsingang: art. 1:253a BW, art. 1:377e BW | Leestijd: 9 minuten

Een eenmaal vastgestelde omgang wijzigen tussen een kind en een ouder is in beginsel mogelijk. Wijziging van omgangsregelingen vormen een belangrijk deel van geschillen die aan de familierechter wordt voorgelegd. Uiteraard is het ook mogelijk om dit in gezamenlijk overleg te doen (dus zonder de rechter).

Globaal kan gesteld worden dat rechterlijke beslissingen in het familierecht altijd opnieuw aan de rechter kunnen worden voorgelegd op basis van gewijzigde omstandigheden of als achteraf duidelijk wordt dat de feiten waarop de rechter zijn oorspronkelijke beslissing baseerde onjuist of onvolledig waren. Zo ook voor omgangsregelingen.

Een wijziging van een omgangsregeling kan bijvoorbeeld zijn ingegeven door:

 • Wijziging van de woon of werkplaats van één van de ouders.
 • Als één van de ouders zich niet aan de omgangsregeling houdt.
 • Als blijkt dat de omgangsregeling te belastend is voor het kind.
 • Als het kind van om en nabij 12 jaar of ouder zelf een andere omgangsregeling wil.
 • Op advies van de Raad voor de Kinderbescherming of een Jeugdzorginstelling.
 • Overige privéomstandigheden, zoals nieuwe gezinsleden (o.a. halfbroer/zusje).
 • Als één van de ouders kennelijk ongeschikt is voor de omgang (o.a. ernstig drugsgebruik, psychische indicaties).

Wil je hiermee aan de slag en bijvoorbeeld een vermindering of juist een uitbreiding tot stand brengen? Bekijk dit dat strikt vanuit het belang van je/jullie kind.

Een kind heeft recht op een gelijkwaardig contact met beide ouders. Dit betekent dat alles dat daarvan afwijkt zeer grondig onderbouwd moet worden. Ook is het van belang om zelf aantoonbaar de welwillende ouder te zijn.

Heb je nu vrij weinig zorg? En wil je graag naar meer? Dan is het van belang dat je je leven er ook naar inricht. Is je kind bijvoorbeeld schoolgaand of bevindt het sociale leven van je kind zich overwegend in de omgeving van de andere ouder, dan kan reisafstand/tijd een bepalende factor zijn.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Inzichten

 1. Het uitbreiden van omgangsregeling kan veel emoties losmaken of de situatie tussen de ouders op scherp zetten.
 2. Het is belangrijk om de wijziging rustig in te leiden en het eerst trachten gezamenlijk met de andere ouder op te lossen, danwel te kunnen aantonen dat deze stappen ook zijn gezet.
 3. Zoek eventueel steun in de hechtingsleer. Zie hiervoor ook onze Special: Omgangsregeling met baby, dreumes of peuter.
 4. Ben je de verzoeker? Zorg dan dat aan jouw eigen zijde aan alle voorwaarden is voldaan, zoals bijvoorbeeld dat je je leven op de extra zorg hebt ingericht. Heb ook oog voor de impact op (het leven van) de verweerder.
 5. Ben je verweerder? Blijf reëel in je motieven tegen een eventuele wijziging.
 6. ‘Gewijzigde omstandigheden’ wordt meestal al snel aangenomen, bijvoorbeeld omdat het kind inmiddels ouder is dan ten tijde van de eerdere beslissing.
 • In hoeverre voldaan is aan gewijzigde omstandigheden of dat de eerdere beslissing eigenlijk zo niet genomen had moeten worden als alle feiten en omstandigheden bekend waren geweest.
 • Of het belang van het kind zich verzet tegen de wijziging.
 • Of er andere contra-indicaties zijn voor deze uitbreiding.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Rechtspraak

Wijziging toegewezen

Een vader wil meer omgang met zijn kinderen. De moeder maakt zich echter zorgen, vanwege (vermeende) scheldpartijen en drankgebruik. Er zou onveiligheid zijn bij vader. De kinderen geven echter aan graag naar vader te gaan.

De vader geeft aan dat de zorgen onnodig zijn; dat de situatie is gewijzigd.

De rechtbank overweegt dat gelet op de betwisting door de man, waarbij hij stelt dat zijn situatie nu anders is, rust op de vrouw de plicht te onderbouwen dat er redelijkerwijs van uit moet worden gegaan dat nu sprake is van onveiligheid. Alleen stellingen zijn daarvoor onvoldoende.

Volledige uitspraak

Een vader wil meer omgang met zijn kinderen. De onderlinge verstandhouding met de moeder is echter slecht. Hij past ook zijn werk aan en gaat van 100% naar 90% om meer voor de kinderen te kunnen zorgen.

Het hof acht het in lijn met het uitgangspunt van gelijkwaardig ouderschap en in het belang van de kinderen dat de vader de mogelijkheid krijgt meer zorgtaken op zich te nemen.

Volledige uitspraak

Een vader verzoekt uitbreiding van de zorgregeling die hij heeft waarbij de kinderen eenmaal per twee weken bij de vader verblijven van vrijdagmiddag uit school tot maandag naar school en de helft van de vakanties en feestdagen. Hij wil naar co-ouderschap waarbij de kinderen de ene week bij hem verblijven en de andere week bij de moeder.

De Raad voor de Kinderbescherming adviseer vóór toewijzing, wat de rechtbank na overleg tussen de ouders als een voorlopige zorgregeling toewijst. Volgt aanhouding van de zaak om te bekijken om later te kunnen beoordelen hoe de nieuwe regeling verloopt.

Volledige uitspraak

Een moeder vordert ontzegging omgang van de vader met het kind op basis van drugsgebruik door vader. Vader zegt dat hij gestopt is en overlegt als bewijs uitslagen van bloedtesten. Hieruit blijkt echter juist dat hij wel drugs gebruikt. Hij onderbouwt zijn standpunt dat de waarden het gevolg zijn van medicatie verder niet.

Rechtbank Rotterdam gaat mee in het verzoek van moeder en overweegt verder dat drugs en verantwoord ouderschap niet samengaan. Hierdoor is de man kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat tot omgang.

Naschrift: Wat we goed vinden aan deze uitspraak is dat Rechtbank Rotterdam de vader duidelijk in het vooruitzicht stelt dat hij – ook binnen een jaar –  op basis van gewijzigde omstandigheden opnieuw omgang kan verzoeken als hij onderbouwt dat hij blijvend gestopt is met het gebruiken van drugs.

Volledige uitspraak

Rechter beëindigt co-ouderschap van vader omdat hij niet uit de inter-ouderstrijd kan stappen. De co-ouderschapsregeling zoals die tot aan de bestreden beschikking gold, leverde een grote belasting op voor de kinderen.

Bij de ouders is sprake van echtscheidingsproblematiek, als gevolg waarvan het hen niet lukt om op ouderniveau met elkaar te communiceren. Ondanks de inzet van hulpverlening lukt het de ouders, en met name de vader, niet om uit de onderlinge strijd te komen. De ouders blijven elkaar over en weer verwijten maken. Hierdoor bestaat een groot risico dat de kinderen in een loyaliteitsconflict terecht zullen komen. De kinderen hebben last van de constante strijd en spanningen tussen de ouders.

Vader gaat terug in zijn omgang van 7/14 naar 5/14. Verliest daarnaast hoofdverblijf.

Naschrift: Een analyse van de invulling door de ouders van hun 1:247 lid 3 BW verplichting ontbreekt volledig.

Volledige uitspraak

Wijziging afgewezen

Moeder wil uitbreiding van de zorgregeling die eerder door de rechtbank is vastgesteld. Ook verliest ze hoofdverblijfplaats. Het kind staat onder toezicht.

Het hof overweegt dat in de toekomst uitbreiding wel mogelijk is indien de drie belangrijkste contra-indicaties er niet meer zijn:

 • Moeder biedt meer structuur aan het kind.
 • Ouders maken nog veel ruzie en dit moet stoppen.
 • Het kind kan de uitbreiding momenteel niet aan. Hij woont ongeveer een half jaar bij vader en een nieuwe verandering is teveel.

Naschrift: Hof Arnhem-Leeuwarden doet niets met de wettelijke ouderschapsnormen van beide ouders van artikel 1:247 lid 2 en 3 BW. Deze zouden smart gemaakt moeten worden.

Volledige uitspraak

Een man zonder gezag procedeert voor wijziging van de eerder vastgesteld omgangsregeling. Van een ‘om het weekend’-omgang naar een uit school- naar school regeling. Wordt afgewezen omdat er in onvoldoende mate een wijziging van omstandigheden. Man wordt ook in de kosten van beide procedures veroordeeld.

Hoewel juridisch een begrijpelijke uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, praktisch een uitspraak contrair het belang van het kind. Door deze marginale uitbreiding niet toe te staan, wordt het kind feitelijk als hefboom ingezet om de ouders met elkaar tot oplossingen te laten komen. Een uit school – naar school regeling reduceert sterk het oudercontact, wat in conflictsituaties altijd beter is voor het kind. Wat overigens niet uit de uitspraak blijkt is in hoeverre het kind van 11 of 12 jaar oud is gehoord.

Volledige uitspraak

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Voor nog meer onderzoek bezoek ook vraag en antwoord met 100+ vragen uit de praktijk.