Thema · Proceskostenveroordeling in het familierecht

Bijgewerkt: 21 oktober 2021 | Wetsingang: Art. 237 RV | Leestijd: 9 minuten

Moet je als welwillende ouder noodgedwongen een juridische procedure starten, dan ligt dan voor de hand om ook een proceskosten-veroordeling te vragen. Alleen wordt deze in het familierecht nauwelijks toegekend. Dit in tegenstelling tot de wettelijke hoofdregel, dat de in het ongelijk gestelde partij de kosten betaalt.

Als argument om geen ‘proceskostenveroordeling’ uit te spreken geldt steevast dat:

 • partijen een affectieve relatie hebben gehad;
 • het de situatie tussen de ouders niet verbetert;
 • de kinderen worden benadeeld; of
 • uit de feiten en omstandigheden niets is gebleken dat een afwijking van de ‘hoofdregel geen-proceskostenveroordeling’ rechtvaardigt.

Dit miskent volledig het correctieve signaal dat uit kan gaan naar niet-welwillende ouders die situaties zo op de spits drijven dat de andere ouder wel moet procederen. Wordt de omgangsregeling eenzijdig gestaakt? Kort-geding en eventueel hoger beroep. Worden afspraken uit het ouderschapsplan niet nagekomen? Rechtbankprocedure en eventueel hoger beroep bij het gerechtshof. Het is niet ongebruikelijk dat partijen wel 10 of meer procedures voeren over allerlei kind-gerelateerde zaken.

Met waarschijnlijke ‘afwijzing’ in gedachten is belangrijk om een verzoek tot een proceskostenveroordeling goed te onderbouwen en niet te volstaan met het gebruikelijke ‘kosten rechtens’ dat advocaten opnemen. Dit wordt namelijk slechts opgevat als een verzoek aan de rechtbank om een beslissing te nemen over de verdeling van de proceskosten (aldus Rechtbank Gelderland in deze uitspraak).

Er zijn bepaalde gedragingen die een verzoek kansrijker maken. Gerechtshof Den Bosch in deze zaak bijvoorbeeld, hanteerde de volgende criteria:

 • De ene ouder de ander beoogt hinder of financieel nadeel toe te brengen.
 • De procedure lichtvaardig of nodeloos is.
 • Het belang te gering is om een kwestie (opnieuw) aan de rechter voor te leggen.

Ook dient een specificatie aan de rechter te worden gezonden met een overzicht waaruit die kosten bestaan.

Overigens zijn er afspraken tussen de orde van advocaten en De Rechtspraak over de hoogte van proceskostenveroordelingen. Zo kan het gebeuren dat niet de werkelijke kosten worden toegewezen, maar dat dit beperkt blijft tot het zogenaamde ‘liquidatietarief‘. Aan verschillende onderdelen van de procedure worden dan vaste punten maal een vast tarief toegekend.

NB: Dit aspect is overigens één van de zaken waarin vanuit de rechtspraak veel meer innovatie zou kunnen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘voorwaardelijke proceskostenveroordeling’. Zo een maatregel zou als extra stimulans ingezet kunnen worden om de niet-welwillende ouder tot ‘welwillend gedrag’ te prikkelen. Ook zou het goed zijn dat een partij op dit onderdeel eens doorprocedeert tot aan de Hoge Raad.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Inzichten

 1. Hoofdregel in het familierecht is dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.
 2. Bij bewezen internationale kinderontvoering grote kans op kostenveroordeling. Kosten kunnen zeer hoog oplopen.
 3. Nodeloos procederen, procedures creëren of hernieuwd dezelfde zaken voorleggen aan het oordeel van de rechter zonder duidelijke gewijzigde omstandigheden kunnen tot kostenveroordeling leiden.
 4. Verhoogde kans op kostenveroordeling bij moedwillig handelen in strijd met eerdere rechterlijke beschikkingen.
 5. Liquidatietarief (puntenstelsel) wordt regelmatig gehanteerd bij kostenveroordelingen.
 6. Het op onterechte gronden niet-nakomen van omgangsregelingen leidt slechts hoogst zelden tot een kostenveroordeling, daarna mogelijk wel dwangsom.
 • In hoeverre er sprake is van nodeloos procederen.
 • In hoeverre er bij beide partijen sprake is van verwijtbaarheid of schuld aan de onderliggende situatie.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Rechtspraak

Kostenveroordeling toegewezen

“De rechtbank overweegt dat in familiezaken in het algemeen wordt besloten tot compensatie van de proceskosten, wat inhoudt dat iedere partij de eigen kosten dient te dragen. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarbij het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid om de proceskosten te compenseren. De rechtbank is van oordeel dat daar in dit geval sprake van is. Redengevend hiertoe is dat de vrouw de man nodeloos in deze procedure heeft betrokken. De vrouw heeft de verzochte, aan een strenge toets onderhevige, gestelde wijziging enkel gebaseerd op standpunten die reeds besproken zijn in de eerdere procedure waar de rechtbank reeds op heeft beslist. Daarnaast is het door de vrouw aangedragen standpunt met betrekking tot het ontbreken van woonlasten aan de zijde van de man, zoals hiervoor reeds in r.o. 5.2 is overwogen, louter te wijten aan het door de vrouw gelegde maritale beslag, wat voor haar rekening en risico dient te komen.”

Volledige uitspraak

Moeder die herhaaldelijk vastgestelde omgang niet nakomt, wordt veroordeeld in de kosten van de vader: “aan de zijde van de man tot op heden begroot op € 332,- aan verschotten en € 2.148,- (2 punten tarief € 1.074,-) aan salaris advocaat”.

Volledige uitspraak

Man tracht tot een beëindiging van zijn alimentatieplicht voor partneralimentatie te komen en komt feitelijk onvoldoende voorbereid in rechte op m.b.t. het standpunt dat alimentatieplicht zou moeten eindigen wegens samenwonen als ware zijn ex-partner gehuwd. Daarnaast is e.e.a. eerder in geschil geweest. Het hof vindt dit misbruik maken van het procesrecht en veroordeelt de man in betaling van de werkelijke proceskosten van zijn ex-partner tw. € 5.169,68

Volledige uitspraak

Man trekt op basis van ‘hem moverende redenen’ zijn verzoekschrift voor een omgangsregeling met zijn kind in. Doet geen enkele poging om met moeder voor indiening van zijn verzoek in overleg te treden. Vrouw maakt dus nodeloos kosten. Proceskostenveroordeling.

Volledige uitspraak

Vader onthield moeder de toestemming om met de kinderen met vakantie naar Frankrijk te reizen en tevens voor aanvragen paspoort. De argumenten van vader hadden globaal gezegd tot doel om ook andere zaken besproken te krijgen.

De rechtbank vond dat vader hiermee niet in het belang van de kinderen handelde. Moeder kreeg daarmee toestemming om naar het buitenland te reizen. Vader werd veroordeeld in de kosten van moeder.

Volledige uitspraak

Internationale kinderontvoering. Nederlandse rechter bevoegd. Moeder veroordeeld in de kosten voor juridische procedures aangespannen door vader evenals in de kosten van de terug-overbrenging van het kind. Bedrag niet volledig volgens specificatie van vader.

Volledige uitspraak

Een meoder wil graag dat haar kind een specialistische GGZ-hulpverlening ondergaat en tevens voor haar kind speltherapie organiseren. De vader geeft pas na indiening van het verzoekschrift zijn toestemming.

De rechtbank wijst het verzoek tot proceskostenveroordeling toe.

Volledige uitspraak

Kostenveroordeling afgewezen

Deze uitspraak van Rechtbank Limburg valt negatief op doordat zelfs na 3 niet-nakomingen van een rechterlijk vastgestelde omgangsregeling, de rechter nog steeds geen proceskostenveroordeling oplegt. I.c. stelt de moeder ditmaal seksueel kindermisbruik, doch levert daarvoor geen bewijs. De gang van zaken creëert een beeld dat er sprake is van een moeder die er werkelijk alles aan doet om het kind bij de vader weg te houden.

Volledige uitspraak

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Fiduon onderzoekt

Heb je geprocedeerd of ga je een rechtszaak starten over dit onderwerp?
Stuur je uitspraak in! Doe mee met onderzoek.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Voor nog meer onderzoek bezoek ook vraag en antwoord met 100+ vragen uit de praktijk.