Thema · Proceskostenveroordeling in het familierecht

Bijgewerkt: 29 juni 2020 | Wetsingang: Art. 237 RV | Leestijd: 7 minuten

Moet je als welwillende ouder noodgedwongen een juridische procedure starten, dan ligt dan voor de hand om ook een proceskosten-veroordeling te vragen. Alleen wordt deze in het familierecht nauwelijks toegekend. Dit in tegenstelling tot de wettelijke hoofdregel, dat de in het ongelijk gestelde partij de kosten betaalt.

Als argument om geen ‘proceskostenveroordeling’ uit te spreken geldt steevast dat:

 • partijen een affectieve relatie hebben gehad;
 • het de situatie tussen de ouders niet verbetert;
 • de kinderen worden benadeeld; of
 • uit de feiten en omstandigheden niets is gebleken dat een afwijking van de ‘hoofdregel geen-proceskostenveroordeling’ rechtvaardigt.

Dit miskent volledig het correctieve signaal dat uit kan gaan naar partijen die keer op keer situaties zo op de spits drijven dat de andere ouder wel moet procederen. Wordt de omgangsregeling eenzijdig gestaakt? Kort-geding en eventueel hoger beroep. Worden afspraken uit het ouderschapsplan niet nagekomen? Rechtbankprocedure en eventueel hoger beroep bij het gerechtshof. Het is niet ongebruikelijk dat partijen wel 10 of meer procedures voeren over allerlei kind-gerelateerde zaken.

Met ‘afwijzing’ in gedachten is het hoe dan ook belangrijk om een verzoek tot veroordeling in de proceskosten goed te onderbouwen. Zo vermeldde Gerechtshof Den Bosch in deze zaak de volgende criteria t.w. dat:

 • De ene ouder de ander beoogt hinder of financieel nadeel toe te brengen.
 • De procedure lichtvaardig of nodeloos is.
 • Het belang te gering is om een kwestie (opnieuw) aan de rechter voor te leggen.

Ook dient een specificatie aan de rechter te worden gezonden met een overzicht waaruit die kosten bestaan.

Overigens zijn er afspraken tussen de orde van advocaten en De Rechtspraak over de hoogte van proceskostenveroordelingen. Zo kan het gebeuren dat niet de werkelijke kosten worden toegewezen, maar dat dit beperkt blijft tot het zogenaamde ‘liquidatietarief‘. Aan verschillende onderdelen van de procedure worden dan vaste punten maal een vast tarief toegekend.

NB: Dit aspect is overigens één van de zaken waarin vanuit de rechtspraak veel meer innovatie zou kunnen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘voorwaardelijke proceskostenveroordeling’. Zo een maatregel zou als extra stimulans ingezet kunnen worden om de niet-welwillende ouder tot ‘welwillend gedrag’ te prikkelen. Ook zou het goed zijn dat een partij op dit onderdeel eens doorprocedeert tot aan de Hoge Raad.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Rechtspraak

Kostenveroordeling toegewezen

Man tracht tot een beëindiging van zijn alimentatieplicht voor partneralimentatie te komen en komt feitelijk onvoldoende voorbereid in rechte op m.b.t. het standpunt dat alimentatieplicht zou moeten eindigen wegens samenwonen als ware zijn ex-partner gehuwd. Daarnaast is e.e.a. eerder in geschil geweest. Het hof vindt dit misbruik maken van het procesrecht en veroordeelt de man in betaling van de werkelijke proceskosten van zijn ex-partner tw. € 5.169,68

Volledige uitspraak

Man trekt op basis van ‘hem moverende redenen’ zijn verzoekschrift voor een omgangsregeling met zijn kind in. Doet geen enkele poging om met moeder voor indiening van zijn verzoek in overleg te treden. Vrouw maakt dus nodeloos kosten. Proceskostenveroordeling.

Volledige uitspraak

Vader onthield moeder de toestemming om met de kinderen met vakantie naar Frankrijk te reizen en tevens voor aanvragen paspoort. De argumenten van vader hadden globaal gezegd tot doel om ook andere zaken besproken te krijgen.

De rechtbank vond dat vader hiermee niet in het belang van de kinderen handelde. Moeder kreeg daarmee toestemming om naar het buitenland te reizen. Vader werd veroordeeld in de kosten van moeder.

Volledige uitspraak

Internationale kinderontvoering. Nederlandse rechter bevoegd. Moeder veroordeeld in de kosten voor juridische procedures aangespannen door vader evenals in de kosten van de terug-overbrenging van het kind. Bedrag niet volledig volgens specificatie van vader.

Volledige uitspraak

Een meoder wil graag dat haar kind een specialistische GGZ-hulpverlening ondergaat en tevens voor haar kind speltherapie organiseren. De vader geeft pas na indiening van het verzoekschrift zijn toestemming.

De rechtbank wijst het verzoek tot proceskostenveroordeling toe.

Volledige uitspraak

Kostenveroordeling afgewezen

Deze uitspraak van Rechtbank Limburg valt negatief op doordat zelfs na 3 niet-nakomingen van een rechterlijk vastgestelde omgangsregeling, de rechter nog steeds geen proceskostenveroordeling oplegt. I.c. stelt de moeder ditmaal seksueel kindermisbruik, doch levert daarvoor geen bewijs. De gang van zaken creëert een beeld dat er sprake is van een moeder die er werkelijk alles aan doet om het kind bij de vader weg te houden.

Volledige uitspraak

Lees ook dit

 1. Hoofdregel in het familierecht is dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.
 2. Bij bewezen internationale kinderontvoering grote kans op kostenveroordeling. Kosten kunnen zeer hoog oplopen.
 3. Nodeloos procederen, procedures creëren of hernieuwd dezelfde zaken voorleggen aan het oordeel van de rechter zonder duidelijke gewijzigde omstandigheden kunnen tot kostenveroordeling leiden.
 4. Verhoogde kans op kostenveroordeling bij moedwillig handelen in strijd met eerdere rechterlijke beschikkingen.
 5. Liquidatietarief (puntenstelsel) wordt regelmatig gehanteerd bij kostenveroordelingen.
 6. Het op onterechte gronden niet-nakomen van omgangsregelingen leidt slechts hoogst zelden tot een kostenveroordeling, daarna mogelijk wel dwangsom.
 • In hoeverre er sprake is van nodeloos procederen.
 • In hoeverre er bij beide partijen sprake is van verwijtbaarheid of schuld aan de onderliggende situatie.

Fiduon onderzoekt

Heb je geprocedeerd of ga je een rechtszaak starten over dit onderwerp?
Stuur je uitspraak in! Doe mee met onderzoek.