Uw werknemer ongewild in een vechtscheiding?

Fiduon biedt hulp aan mensen die ongewild in een conflictueuze scheidingssituatie zitten. We helpen persoonlijk en juridisch, onzichtbaar voor derden. Onze hulp ontlast mensen direct, creëert overzicht en rust.

Vechtscheidingen zijn enorm belastend; zowel emotioneel, financieel, als puur qua tijdsbelasting. Dit kan zowel de geestelijke en fysieke gezondheid van een werknemer aantasten of de (geestelijke) beschikbaarheid onder druk zetten. Niet zelden is de last zo groot dat mensen gedurende langere tijd minder gaan werken, minder productief worden of volledig uitvallen.

In tegenstelling tot wat het begrip ‘vechtscheiding’ suggereert, is het ‘gevecht’ een werknemer niet altijd aan te rekenen. In veel vechtscheidingen is er één welwillende ouder die er alles aan doet (of wil doen) om uit het conflict te komen. Het is deze groep die wij bijstaan.

De hulp richt zich primair op de ex-partner communicatie. Daarnaast helpen we mensen met de communicatie met instanties die eventueel betrokken raken, zoals gemeentelijke hulpverlening en jeugdbescherming.

We zijn gespecialiseerd in kind- en ex-partnergerelateerde aspecten zoals omgangs- en gezagsvraagstukken, ouderschapsplannen, onderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming, ondertoezichtstellingen, valse beschuldigingen, ouderverstoting etc. Daarnaast ondersteunen we bij de vele verschijningsvormen van niet-welwillend gedrag van de ex-partner.

We helpen mensen in het belang van het kind consistent depolariserend te communiceren en zo nodig efficiënt te procederen. Dit is een andere ondersteuning dan een advocaat levert. We slaan een brug juridische met communicatie- en psychosociale-aspecten.

We kunnen uw medewerker begeleiden in elke fase; van vóór de scheidingsmelding tot dat de kinderen meerderjarig worden.

We zijn overtuigd dat onze begeleiding bijdraagt aan het beperken of voorkomen van uitval van werknemers in dit soort situaties. Onze aanpak ontlast uw werknemer direct.

Wilt u als werkgever uw welwillende werknemer helpen, dan kunt u uw werknemer financieel steun bieden als deze met ons aan het werk gaat. Aan deze financiële steun kunt u bijvoorbeeld de voorwaarde verbinden dat uw werknemer welwillend is en blijft. Wij monitoren dat voor u. Daarvoor is overigens wel toestemming nodig van uw medewerker. Ook kunt u bijvoorbeeld een percentage, een bepaald bedrag of voor een bepaalde termijn ondersteunen.

Neem contact met ons op voor een persoonlijke introductie. Lees enkele klantervaringen. We hanteren voor zakelijke opdrachtgevers een gedifferentieerd tarief dat afhangt van of de organisatie wel of niet BTW-plichtig is. Dit tarief is hoger dan we rechtstreeks aan particuliere opdrachtgevers in rekening brengen.

Let op! Onze dienst ondersteunt uw werknemer in de privésfeer en heeft slechts een indirecte koppeling met zakelijk functioneren. Mocht uw beleid geen ruimte bieden voor dit type ondersteuning, overweeg dan een aanpassing van het beleid. We schrijven onze facturen nadrukkelijk niet toe naar bijvoorbeeld ‘zakelijke coaching’. De dienst is zoals die is. We staan uiteraard open voor maatwerkverzoeken.

Bent u DGA/directeur en wilt u via uw onderneming voor uzelf onze hulp inschakelen, dan brengen we een hoger (zakelijk) tarief in rekening. We raden u aan om met uw financieel adviseur/accountant in overleg te treden over de commerciële/fiscale behandeling van de kosten die we bij uw onderneming – ten behoeve van onze dienstverlening aan u – in rekening brengen.

Daarom verwijzen

Jaarlijks belanden duizenden mensen in een vechtscheiding. In veel gevallen zijn ook kinderen direct betrokken. Vechtscheidingen zijn zeer belastend voor alle partijen. Niet alleen spelen aspecten direct gerelateerd aan de scheiding, ook kunnen bijvoorbeeld juridische procedures mensen zeer belasten. Tijd, geld, energie; allemaal schaarse zaken die eveneens het dagelijks functioneren onder druk zetten.

Veel mensen vinden steun bij directe familie, vrienden, nieuwe partners of collega's. Echter, zeker als de vechtscheiding voortduurt kan er bij het sociale support netwerk een verzadigingspunt bereikt worden, waardoor voor de getroffene deze steun wegvalt. Het resultaat is een uit de hand lopende hulpvraag bij een steeds kleine wordende kring van personen, of isolement.

Met vechtscheidingshulp bieden we een dienst waarbij we naast de persoon gaan staan. Enerzijds als klankbord, anderzijds als paralegal die actief meewerkt en proactief voorstellen doet om de situatie ten positieve te verbeteren.

Ons doel daarbij is dat mensen zich echt ontlast voelen, dat ze op positieve en constructieve wijze invloed krijgen en houden in de situatie, en dat ze ook (familierechtelijke) doelen behalen (voor zover realistisch). En dat ze ook toekunnen met een kleinere kring van vertrouwelingen en minder een beroep doen op hun sociale umfeld.

Over vechtscheidingshulp.nl

Vechtscheidingshulp is een thematische website van Fiduon. Fiduon richt zich met deze website specifiek op mensen die ongewild in een vechtscheiding zitten en die kwalificeren als welwillende partij of die dit willen worden.

De dienst fungeert als een 1ste tot 2e lijns hulp en heeft tot doel om mensen direct te ontlasten. Dit doen we enerzijds door concrete communicatiehulp, persoonlijke begeleiding en informatieoverdracht.

Fiduon begeleidt mensen bij hun pogingen om de vechtscheiding te de-escaleren en treedt - als dit niet mogelijk blijkt - op als persoonlijk paralegal in aanloop naar en tijdens eventuele juridische procedures.

Wilt u meer informatie over onze dienst of wilt u overleggen over een verwijzing? Bel tijdens kantooruren naar 085-3013044. Een e-mail sturen naar team@fiduon.nl kan ook. Een medewerker neemt z.s.m. contact met u op.

Een vraag over onze dienst?
Neem vandaag nog contact met ons op.