Thema · Vervangende toestemming schoolkeuze

Bijgewerkt: 21 oktober 2021 | Wetsingang: Art. 1:253a lid 1 BW | Leestijd: 12 minuten

School is een belangrijk onderdeel in de opvoeding en de ontwikkeling van een kind. Ook heeft de schoolkeuze mogelijk direct impact op het leven van ouders en kind door bijvoorbeeld de reisafstand. 

Schoolkeuze is regelmatig aan de orde in samenhang met een verhuizing van de ouder waarbij het kind de hoofdverblijfplaats heeft. Of de kinderen dan ook op initiatief van de verhuizende ouder van school mogen veranderen, wordt in die gevallen beoordeeld op basis van vastgestelde criteria. Zie in dit kader het themadossier verhuizingen.

Sporadisch komt het voor dat de schoolkeuze wel zelfstandig het onderwerp van een procedure is. Het is daarbij net zoals bij verhuizingen belangrijk om een eventuele keuze van de school goed voor te bereiden. Niet alleen is school een vormende factor voor het kind, ook kan reisafstand een negatief aspect gaan vormen voor (uitbreiding van) omgang.

Is er sprake van een ongelijke zorgverdeling, dan heeft de rechtspraak de voorkeur voor een school dicht bij de woning van de hoofdverzorgende ouder. Een uitzondering hierop vormt deze uitspraak van Gerechtshof Den Haag, waar in diverse procedures naar wordt verwezen. Het hof hanteert in deze zaak 4 wegingsfactoren nl:

 • of de huidige school tekortschiet;
 • of het kind op de huidige school op zijn/haar plaats is;
 • waar het kind gewend is en waar hij/zij vriendjes heeft; en
 • waar de ouders ten tijde van de relatie voor ogen hadden dat het kind naar school zou gaan.

Is de zorgverdeling echter gelijk, dan kunnen andere factoren doorslaggevend zijn, zoals in deze uitspraak. Hierin vond de rechter een kleinere school (nabij de woning van vader) beter passen bij het kind, dan een grote school (nabij de woning van moeder).

Ben je beiden welwillend om tot oplossingen te komen, dan ligt voor de hand dat jullie ook rekening houden met reistijd/fietsafstand school-andere ouder om het voor je kind zo onbelast en prettig mogelijk te maken, en om bijvoorbeeld ook makkelijk speelafspraakjes voor het kind te kunnen faciliteren.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Inzichten

 1. Schoolkeuze is meestal een onderdeel van verhuizing door de ouder waarbij het kind de hoofdverblijfplaats heeft.
 2. De keuze voor een andere school moet goed zijn voorbereid.
 3. Contra-indicaties bij het kind, bijvoorbeeld psychische aanpassingsmoeilijkheden, kunnen wijzing van school tegenhouden.
 4. Het belang voor het kind van de wijziging moet goed naar voren komen.
 5. Er dient een aantoonbare inspanning geleverd te zijn om dit in overeenstemming met de andere (gezagdragende) ouder te doen.
 • Of de huidige school tekortschiet.
 • Of het kind op de huidige school op zijn/haar plaats is.
 • Waar het kind gewend is en waar hij/zij vriendjes heeft.
 • Waar de ouders ten tijde van de relatie voor ogen hadden dat het kind naar school zou gaan.
 • Overige omstandigheden, denk aan reisafstand, kindgebonden aspecten etc.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Rechtspraak

Schoolkeuze toegewezen

Na zelf te zijn verhuisd en daar voor vervangende toestemming te hebben gekregen wil een moeder in een nieuwe procedure haar 4 jarige kind nu ook bij haar op school. Vader voert verweer. Ouders waren overeengekomen dat het kind naar een school zou gaan in een andere woonplaats dan van de ouders. De nieuwe situatie leidt echter tot teveel onrust voor het kind, waarop het hof oordeelt dat het beter is dat kind kind in de woonplaats van moeder naar school gaat, die ook de meeste zorg heeft.

Volledige uitspraak

Moeder wil haar 3 kinderen in haar woonplaats op school inschrijven en verzoekt de rechtbank vervangende toestemming te verlenen. Dit wordt in eerste instantie afgewezen. Ze stelt hoger beroep in en krijgt alsnog toestemming.

Samengevat vindt het hof praktische overwegingen zoals waar het grootste deel van het dagelijks leven van de kinderen zich plaatsvindt zwaarder wegen dan het bezwaar van vader dat de Protestants Christelijke school niet voldoet aan de afspraken die de ouders hadden gemaakt om de kinderen naar een reformatorische school te laten gaan.

Volledige uitspraak

Vader en een moeder, ex-partners, zijn het niet eens over de basisschool van hun kind. Vader stelt zich op het standpunt dat deze in de plaats moet blijven waar de ouders oorspronkelijk samen voor gekozen hadden en waar het kind inmiddels ook is gewend. Moeder, die tevens hoofdverblijfplaats heeft, en die is verhuisd, stelt zich op het standpunt dat haar kind in haar woonplaats naar school moet gaan omdat zij samengevat; gemiddeld 3 van de 5 weekdagen haar kind naar school brengt.

Het hof bekrachtigt de eerdere beslissing van de rechtbank waarin het feit dat het kind inmiddels gewend is op de school in de woonplaats van vader zwaar weegt. Ook zijn de reistijden niet zo lang of verschillend voor de ouders dat dit een reden vormt voor afwijking van dit oordeel.

Deze zaak is bijzonder omdat wordt afgeweken van de impliciete stelregel dat de ouder bij wie het kind de hoofdverblijfplaats heeft ook vrij is om elders een leven op te bouwen en dat veelal de schoolkeuze deze verhuizing volgt.

Vader kreeg dus vervangende toestemming voor zijn schoolkeuze.

Volledige uitspraak

Moeder had het hoofdverblijf over haar twee kinderen en wilde verhuizen. De zorgregeling zou grotendeels in stand blijven door de verhuizing, echter wilde moeder de kinderen inschrijven op een andere school. De verhuizing was goed voorbereid.

Toestemming voor inschrijving bij de school van haar keuze werd toegestaan door het hof als afgeleide van de toestemming om de hoofdverblijfplaats te verhuizen. Uit de uitspraak blijkt niet in hoeverre de impact van de verhuizing op de kinderen is overwogen.

Volledige uitspraak

Schoolkeuze afgewezen

Een moeder wil (in kort geding) vervangende toestemming voor het inschrijven van haar kind van 12 jaar op een privéschool waarvan het jaarlijkse schoolgeld EUR 12.000 bedraagt. Ze vordert daarnaast ook dat de vader de helft van de schoolkosten op zich neemt.

De moeder voert o.m. aan dat het kind enorm last heeft van de vechtscheiding tussen de ouders, de dyslectie van het kind en dat het kind gebaat zou zijn bij kleine klassen.

De rechtbank geeft helder weer dat de eis van moeder slechts voor toewijzing in aanmerking komt als het aannemelijk is dat dit in een bodemprocedure ook zou gebeuren. Dit is echter volstrekt onaannemelijk, aldus de rechter.

Verder is er nog de niet-geringe factor dat vader dit bedrag helemaal niet kan opbrengen en dat al zou hij het kunnen opbrengen uit inkomen of vermogen het nog niet aannemelijk is dat de rechtbank het verzoek zou toewijzen. Immers, in Nederland gaan bijna alle kinderen naar scholen (primair onderwijs, secundair onderwijs en tertiair onderwijs) waarvan de kosten (grotendeels) door de overheid worden gefinancierd. Dit onderwijs is (in het algemeen) goed op alle niveaus. Het is dan ook niet zonder meer aannemelijk dat kleinschalig particulier onderwijs (altijd) beter is voor een kind dan het publieke (door de overheid gefinancierde) onderwijs.

Volledige uitspraak

Een vader wil zijn 4 jarige dochter in zijn woonplaats inschrijven op de basisschool die de ouders aanvankelijk hadden uitgekozen. De moeder woont echter inmiddels in een andere woonplaats en wil haar kind op een basisschool aldaar inschrijven met een andere geloofsstroming. Vader krijgt een eerste aanleg bij de rechtbank vervangende toestemming voor het inschrijven van zijn kind op de school in zijn woonplaats.

Hof Den Bosch ziet het echter anders en kijkt daarbij vooral naar de doordeweekse flexibiliteit van beide ouders in het halen/brengen van het kind naar school. Vader is zelfstandig ondernemer, werkt vooral vanuit huis en kan zijn eigen tijd indelen. Het hof stelt op basis van deze gronden meer flexibiliteit bij vader vast tegenover het meer vaste stramien van een moeder in loondienst. Het hof vernietigt de eerdere rechtbankuitspraak. De moeder mag het kind dus bij haar inschrijven op een basisschool.

Volledige uitspraak

Twee ouders worden het niet eens over de middelbare-schoolkeuze voor hun kind. Ze gaat met beiden naar een school kijken. De ene in de woonplaats van moeder, de andere in een andere plaats. Moeder wil die school bij haar, vader de andere, doch beide hebben geen principiële bezwaren tegen de keuze van de ander. Moeder start een verzoekschriftprocedure op basis van 1:253a BW, vader voert verweer en verzoekt zelfstandig om hem vervangende toestemming te geven.

Er zijn goede argumenten te geven voor de keuze van vader. Die school past namelijk meer bij de wensen van het kind, tevens is de kans kleiner dat ze daar wordt geconfronteerd met de pesters die ze had op de basisschool.

De rechtbank beslist daarom dat het verzoek van moeder wordt afgewezen en dat het zelfstandige verzoek van vader wordt toegewezen.

Volledige uitspraak

Twee ouders strijden om de middelbare schoolkeuze voor hun 12 jarige kind. Moeder en vader wonen ver uit elkaar. De primaire overweging voor het kind om bij vader te willen wonen is omdat daar een topschool zou zijn.

Rechtbank Noord-Nederland vindt dit argument te mager en laat blijken slechts school + hoofdverblijf van het kind te willen wijzigen als er conta-indicaties zouden zijn in de zorg bij moeder thuis.

De rechtbank wijst de ouders indirect op hun ouderlijke verplichtingen (de ouderschapsnormen).

Volledige uitspraak

Twee ouders strijden om de schoolkeuze voor hun 4 jarige kind. Vader stelt dat ouders in het ouderschapsplan hebben afgesproken dat er een school zou worden gekozen binnen fietsafstand van de woning van vader. Moeder verhuist naar een andere gemeente en wil ”t kind daar inschrijven. Vader wil het kind in zijn woonplaats inschrijven.

Hof Den Bosch kijkt naar de feitelijke situatie, wie van de ouders beter speelafspraakjes kan faciliteren en het kind is op schooldagen het merendeel van de tijd bij moeder. Moeder mag inschrijven op de school in haar woonplaats.

Volledige uitspraak

Een moeder verhuist zonder vervangende toestemming te vragen aan vader met kind naar een andere woonplaats. De vader gaat hiermee uiteindelijk voorwaardelijk akkoord. Ouders maken de afspraak dat het kind de school zou blijven bezoeken in de woonplaats van vader (ook de voormalige woonplaats van moeder). Moeder bouwt een gezellig nieuw gezinsleven op met een nieuwe partner en zijn kind, die moeder “halfzus” noemt van haar dochter. De moeder verzoekt bij kort geding vervangende toestemming voor inschrijving van haar dochter in haar woonplaats (dus tegen de afspraken  met vader in).

Het verzoek tot vervangende toestemming schoolkeuze wordt afgewezen.

De voorzieningen rechter overweegt samengevat, dat het vanuit moeder bezien natuurlijk fijn is als haar dochter ook bij haar naar school gaat. Het geldt echter niet voor haar dochter zelf. Zij dient te weten wie haar vader is en zij dient regelmatig contact met haar vader en zijn familie te hebben.

Verder vreest de voorzieningenrechter dat de moeder – in het geval zij wederom haar zin zou kunnen doordrukken en haar dochter naar school in haar woonplaats kan laten gaan – wordt bevestigd in haar idee dat overleg met vader niet hoeft en zij, zonder vader daarin te kennen, haar leven en het leven van haar dochter zo vorm kan geven als zij dat wil en daarbij geen rekening hoeft te houden met het belang van haar dochter dat zij intensief contact blijft houden met haar vader.

De vader dient niet te worden “vervangen” door degene die de vader rol inneemt in het nieuwe gezin van moeder.

Volledige uitspraak

Man en vrouw scheiden en komen bij de scheiding overeen op welke basisschool de kinderen worden ingeschreven. Moeder komt terug op deze afspraak wegens ogenschijnlijk emotionele redenen. Haar ex-partner heeft een relatie met haar voormalige beste vriendin gekregen, waarmee de kinderen overigens een goede band hebben.

De rechtbank gaat niet mee in het verzoek tot vervangende toestemming van de moeder. De school is de buurtschool en stelt de kinderen o.a. in staat om zelf naar school te fietsen en sociale contacten te onderhouden. Ouders zijn deze school overeengekomen en de redenen die moeder aanvoert rechtvaardigen niet een andere beslissing.

Volledige uitspraak

Ouders ex-partners hebben een co-ouderschapsregeling afgesproken bij hun scheiding waarbij het kind globaal de eerste helft van de week bij moeder en de tweede helft bij vader verblijft. Moeder die tevens het hoofdverblijf heeft, is naar een andere stad verhuisd op ongeveer 25 km afstand van vader. Er ontstaat een discussie over de schoolkeuze voor het kind. Moeder verzoekt vervangende toestemming voor aanmelding bij een school bij haar in de stad.

Zowel rechtbank en hof gaan hier niet in mee. De keuze is om de verdeling van de zorg- en opvoeding als uitgangspunt te nemen. Voor de vader zou inschrijving van het kind op een school bij moeder slecht te combineren met zijn werk. Moeder is niet werkzaam.

Volledige uitspraak

Vader had het hoofdverblijf van de kinderen die naar school gingen op een locatie waarbij het voor beide ouders nodig was om ze met de auto naar school te brengen. Vader was ziek en wilde graag dat de kinderen op fietsafstand van zijn huis naar school zouden gaan.

De betrokken gecertificeerde instelling adviseerde positief. Ook de kinderen wilden het zelf. Het voordeel voor de kinderen was met name dat ze zich zo beter relatief zelfstandig konden ontwikkelen.

De rechter besliste echter anders. Vader had zijn voornemen (ogenschijnlijk) niet eerst met moeder overlegd laat staan haar betrokken bij het bepalen van de geschiktheid van de nieuwe school. Een dergelijke handelswijze was niet juist bij een situatie van gezamenlijk gezag.

Ook hechtte de rechtbank weinig waarde aan de mening van de kinderen. De huidige school was een stabiele factor voor de kinderen. Verder vond de rechter de (overige) redenen voor de kinderen om van school te veranderen onvoldoende.

Volledige uitspraak

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Voor nog meer onderzoek bezoek ook vraag en antwoord met 100+ vragen uit de praktijk.