Is je omgangsregeling door de andere ouder niet-nagekomen?

Fiduon onderzoekt niet-nakoming van omgangsregelingen

Teveel kinderen moeten jaarlijks één van de ouders enige tijd missen omdat de zorg-of omgangsregeling die er is niet wordt nagekomen. Is jouw omgangsregeling niet nagekomen? Doe mee met onderzoek! Deelnemen kost slechts 2 minuten van je tijd. Je helpt er ook lotgenoten geweldig mee vooruit.

Landelijk Bureau Handhaving Omgang
Omdat snel handelen o.i. in het belang van het kind is, ontwikkelt Fiduon het Landelijk Bureau Handhaving Omgang. Eén meldplaats en juridisch startpunt voor ouders en verzorgers die geconfronteerd worden met een plotselinge niet-nakoming van de omgang. Een zaak aanmelden? Stuur een e-mail naar team@fiduon.nl.

Een niet-nakoming van een omgangsregeling is een gebeurtenis die zeer veel impact kan hebben het kind en de andere ouder. We willen dit onderwerp graag meer in de schijnwerpers zetten en zijn daarom een onderzoek gestart.

De wetgever heeft de mogelijkheid geopend om tegen een niet-nakoming aangifte te doen op basis van art. 279 Sr (onttrekking aan ouderlijk gezag of desbevoegd opzicht). Hiervoor is het echter nodig dat de ouder bij wie de omgang niet wordt nagekomen eveneens ouderlijk gezag heeft. Heeft deze ouder geen ouderlijk gezag, dan staat alleen de ‘civielrechtelijke weg’ open.

De ‘civielrechtelijke weg’ betekent in de praktijk dat de ouder wiens zorg-/omgangsregeling niet wordt nagekomen bijvoorbeeld een kort geding start. Daarin kan naast hervatting van de omgang ook een dwangregeling – zoals een dwangsom – geëist worden. Op zich is dit ook de weg die de voorkeur heeft.

Wordt de omgang echter opnieuw niet nagekomen en is er in eerste instantie geen dwangsom toegewezen, dan moet opnieuw een kort geding worden gestart. Dit herhaaldelijk procederen kan tot financiële en emotionele uitputting bij de getroffen ouders leiden, wat ook het kind (indirect) kan belasten.

Inmiddels is er in beperkte mate aandacht voor de nakoming van omgangsregelingen van gezagdragende ouders. Zo zijn er kamervragen gesteld en heeft het WODC uitgebreid onderzoek gedaan naar o.m. handhavingsmiddelen.

Bij het onderzoek van het WODC is de groep ouders/verzorgers met een omgangsregeling die geen ouderlijk gezag hebben echter niet meegenomen. Dit miskent o.i. een enorme groep ouders/verzorgers en de kinderen die op hen bouwen. Ook heeft de minister geen openheid gegeven over de werkelijke omvang van dit probleem. Ondanks dat die vragen in de kamer wel zijn gesteld.

Graag zouden we meer openheid creëren voor de werkelijke omvang van niet-nakomingen die niet binnen ‘normale kaders’ vallen.

We willen daarbij verder daarbij gaan dan de politiek en het WODC door juist ook een stem te geven aan mensen die geen ouderlijk gezag hebben en wiens omgangsregeling niet wordt nagekomen.

Het doel van dit onderzoek is een publicatie.

Momenteel onderzoeken wij voor situaties van gezamenlijk gezag en eenhoofdig gezag:

 • Hoeveel niet-nakomingen er jaarlijks zijn die buiten ‘normale kaders’ vallen.
 • Hoe lang de niet-nakomingen gemiddeld duren.
 • Hoeveel juridische procedures (kort gedingen) er jaarlijks worden gestart.
 • Wat de uitkomst is van deze juridische procedures.
 • Hoeveel meldingen en/of aangiften jaarlijks worden gedaan.
 • In hoeveel vonnissen/beschikkingen de niet-nagekomen dagen (gedeeltelijk) mogen worden ingehaald.
 • In hoeveel vonnissen/beschikkingen er een dwangregeling en/of kostenveroordeling wordt toegekend.

Met het deelnemen aan dit onderzoek ga je ermee akkoord dat wij de door jou verstrekte informatie gebruiken voor onderzoek naar De Rechtspraak. Tevens kan jouw informatie door ons worden gebruikt voor het verbeteren van de rechtspraktijk. Wij zullen de door jou verstrekte informatie nooit zonder jouw toestemming naar jou terug herleidbaar publiek toegankelijk maken.

Je moet je informatie anonimiseren. Als je ons bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak toezendt, dan betekent dit dat je persoonlijke gegevens van jezelf, de wederpartij en kinderen onleesbaar maakt. Is de informatie niet-geanonimiseerd, dan doen wij dit alsnog. Hierbij hanteren wij dezelfde regels als De Rechtspraak, zoals ook is vastgelegd in de Anonimiseringsrichtlijnen.

Ben je het ergens niet mee eens, zoals met de uitspraak van de rechter of een ander element van het juridische proces? Laat het ons dan weten.

Van de informatie die je ons toezendt, krijgt je inhoudelijk in principe geen terugkoppeling.

Je kunt aangeven of wij je in de toekomst mogen benaderen naar aanleiding van de door jou toegezonden informatie.

  Je deelname wordt zeer gewaardeerd.

  Als je persoonlijk contact wilt voor ondersteuning, stuur dan een e-mail naar team@fiduon.nl of bel tijdens kantooruren 085-3013044.

  Met het deelnemen aan dit onderzoek help je lotgenoten en de rechtspraktijk vooruit.