Thema · Reizen naar het buitenland met je kind

Bijgewerkt: 21 oktober 2021 | Wetsingang: Art. 1:253a lid 1 BW | Leestijd: 11 minuten

Als je gezamenlijk gezag hebt en je wilt met je kind naar het buitenland reizen, dan moet je daarvoor toestemming hebben van de andere ouder. Hiervoor kan je het formulier “toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland” gebruiken: download toestemmingverklaring vakantie.

In normale situaties is dit slechts een formaliteit. Bij vechtscheidingen echter worden regelmatig vakantieplannen gefrustreerd door het onthouden van deze toestemming of door het niet (op tijd) verstrekken van een geldig identiteits-/reisdocument.

Het onthouden van deze toestemming is in de meeste gevallen onterecht. Globaal kan gesteld worden dat het onthouden van toestemming voor reizen met het kind alleen redelijk is, wanneer er veiligheidsrisico’s zijn voor het kind. Daarbij kun je denken aan reizen naar een land met een negatief reisadvies, een medische indicatie bij het kind die behandeling in Nederland behoeft of wanneer er een kans is op kinderontvoering.

Ga je naar een reguliere reisbestemming voor Nederlandse kinderen, dan moet de andere ouder wel met heel sterke argumenten komen, die we overigens zelden zien in de rechtspraak.

Krijg je geen toestemming, dan kan je niets anders doen dan met de weigerende ouder in overleg trachten te treden over diens argumenten, accepteren of een rechtszaak starten voor ‘vervangende toestemming’. Zodra het belang spoedeisend is, dan kan dit ook een ‘kort geding vervangende toestemming vakantie’ zijn. In dit type kort geding wordt regelmatig een dwangsom toegewezen. Hierom moet je wel vragen.

Om te voorkomen dat je alsnog niet kunt vertrekken omdat het paspoort niet wordt verstrekt, is het verstandig om ook vervangende toestemming ‘aanvraag (nood)paspoort’ te vragen. Wordt dit toegewezen dan kun je daags voor vertrek nog een nood-reisdocument voor je kind krijgen, waarmee je toch kunt reizen.

Overigens kan het oneigenlijk onthouden van toestemming ook negatief uitpakken voor de weigeraar. Niet alleen ligt er potentieel een kostenveroordeling in het verschiet, ook kunnen weigeringen om normaal mee te werken op termijn leiden tot het kwijt raken van het ouderlijk gezag.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Inzichten

  1. De vervangende toestemming wordt meestal niet gegeven als er een reële kans bestaat dat de ouder die op reis wil met het kind zich in het land van bestemming met het kind permanent wil vestigen. Dat deze ouder daar familiebanden heeft, is op zich niet voldoende om dit aan te nemen.
  2. Een spoedeisend belang wordt al snel aangenomen. Dat de ouder ondanks de afwezigheid van de toestemming heeft geboekt en de termijn nu nadert is in meerdere gevallen voldoende gebleken.
  • In hoeverre de reizende ouder in Nederland vaste verbindingen (zoals woning, werk en een sociale context) heeft.
  • In hoeverre het land waarnaar wordt gereisd het Haags Kinderbeschermingsverdrag heeft geratificeerd en deze ook rechtskracht heeft.
  • Of er een veiligheidsrisico is in het land van bestemming.
  • In hoeverre er anderszins omstandigheden zijn waarmee de reis in het belang van het kind kan worden geacht (bijvoorbeeld: familiebezoek).
  • In hoeverre er medische/psychische contra-indicaties zijn bij het kind en/of de meereizende ouder, zodat de reis door het kind veilig kan worden gemaakt.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Rechtspraak

Reis toegestaan

Een moeder wil met haar twee kinderen tijdens Code Oranje voor een periode van 4 weken naar Marokko op vakantie t.w. op familiebezoek.  De rechtbank wijst het verzoek van moeder toe en overweegt daartoe o.m.:

“Volgens de website van de Rijksoverheid is sprake van een noodzakelijke reis, in het geval van hereniging met familieleden na langdurig gescheiden te zijn door de COVID-19 pandemie of een bezoek aan een ziek familielid. (…) Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat de reis van de moeder met de kinderen kan worden aangemerkt als een noodzakelijk familiebezoek naar Marokko, met name gelet op de gezondheidstoestand van de grootvader moederszijde. Verder acht de rechtbank het in het belang van [voornaam minderjarige 1] en [voornaam minderjarige 2] dat zij samen met hun moeder op reis kunnen gaan naar hun familie in Marokko, omdat zij die door COVID-19 al geruime tijd niet hebben kunnen zien.”

Volledige uitspraak

Een kind van 10 jaar heeft twee ouders waarvan de vader in Nederland en de moeder in Italië woont. Als gevolg van de reisbeperkingen die zijn opgelegd door de Nederlandse overheid als gevolg van Corona wil de vader niet meewerken aan de overeengekomen reis van het kind gedurende de kerstvakantie 2020-2021.

De kort geding rechter beslist uiteindelijk dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor het wel doorgang laten vinden voor de regeling. Het daadwerkelijk contact hebben tussen moeder en haar kind gaat voor op de reisbeperkingen zoals verwoord ten tijde van het kort geding en de eventuele risico’s.

Geen van beide partijen kan zich (samengevat) beroepen op een latere beslissing van de Nederlandse of Italiaanse overheid. Praktisch gezien legt de rechter de plicht op aan beide ouders om ervoor zorg te dragen dat het kind feitelijk ook aankomt bij de andere ouder, ook als dit zou behelzen, rijden met de auto in plaats van vliegen.

De rechter legt aan beide ouders een dwangsom op om de naleving van hun deel van het vonnis te waarborgen.

Volledige uitspraak

Een moeder wil met haar twee kinderen met vakantie tijdens corona-tijd. Vader wil dit niet o.m. vanwege Corona. De voorzieningenrechter bepaalt dat moeder wel mag vliegen met de kinderen en dus vervangende toestemming krijgt, mits op de dag van vertrek voor Italië geen code oranje of rood geldt.

Volledige uitspraak

Moeder wil met haar kind op vakantie naar Thailand. Krijgt geen toestemming van de vader. Vrouw krijgt wel toestemming van de rechter. Door man aangevoerde zaken zoals, dat ze in Thailand zou willen blijven en dat er een veiligheidsrisico zou zijn onvoldoende onderbouwd. Naast vervangende toestemming reizen buitenland tevens vervangende toestemming voor aanvraag (nood)paspoort als man niet op tijd paspoorten afgeeft, waarvoor hij overigens ook een dwangsom opgelegd krijgt.

Zaak 10 dagen na betekening dagvaarding op zitting.

Volledige uitspraak

Een vader zonder ouderlijk gezag wilde op vakantie naar Turkije met zijn kind. De moeder met eenhoofdig gezag gaf echter geen toestemming. Vader startte vervolgens een procedure voor vervangende toestemming, terwijl ‘de geschillenregeling van art. 1:253a BW’ alleen openstaat voor ouders met ouderlijk gezag.

Vader bleek ontvankelijk in zijn verzoek en na een belangenafweging kreeg hij de vervangende toestemming.

Rechtbank Den Haag overwoog het volgende:

“In artikel 1:247, derde lid, van het BW is bepaald dat het ouderlijk gezag van de moeder mede de verplichting van de moeder omvat om de ontwikkeling van de banden van [minderjarige] met de andere ouder te bevorderen. Deze norm beperkt zich niet tot ouders met gezamenlijk gezag, maar is ook van toepassing op de ouder die het eenhoofdig gezag heeft. De vader heeft op grond van artikel 1:377a lid, eerste lid, van het BW het recht op en de verplichting tot omgang met [minderjarige] . Het feit dat de vader geen ouderlijk gezag over [minderjarige] uitoefent, brengt niet zonder meer met zich dat de vader in zijn recht op en de verplichting tot omgang met [minderjarige] beperkt kan worden door de moeder slechts omdat zij wel het ouderlijk gezag over [minderjarige] uitoefent.”

Volledige uitspraak

Moeder wilde met kind naar Iran met vakantie. Zij had zelf mede de Iraanse nationaliteit. Zij kreeg geen toestemming van de vader.

Een veiligheidsrisico werd door de rechter niet aanwezig geacht, noch werd aannemelijk dat er een reëel risico bestond dat zij zich niet zou houden aan het oordeel van de kinderrechter.

Ook was niet aannemelijk dat zij niet zou terugkeren, gezien de context van haar leven in Nederland.

Volledige uitspraak

Moeder wilde met kind(eren) naar Rusland met vakantie. Vader vond dit geen goed idee in verband met een vermeend veiligheidsrisico.

Het hof bepaalde dat vader misbruik maakte van zijn bevoegdheid. Onvoldoende contra-indicatie om moeder deze toestemming te onthouden.

Het was voor het hof ook aannemelijk geworden dat het onwaarschijnlijk was dat zij zich daar ook wilde vestigen.

Volledige uitspraak

Reis afgewezen

Een moeder verzoekt vervangende toestemming om met haar kinderen in de periode 10 februari tot 3 maart 2021 naar Egypte te reizen. De vader voert verweer en Rechtbank Amsterdam geeft hem gelijk.

“De vervangende toestemming zal niet worden verleend. Er is wereldwijd een pandemie gaande, ook in Nederland. Het advies volgens de website van de rijksoverheid is “Blijf in Nederland, ga niet op reis en boek geen reizen. Elke buitenlandse reis verhoogt de kans op verspreiding van het coronavirus. Moet u toch naar het buitenland, bijvoorbeeld vanwege een (aanstaand) sterfgeval, dan moet u daarna tien dagen in quarantaine.” Er moet dus een noodzaak zijn om te reizen, wil de gevraagde toestemming worden verleend. Die noodzaak is er niet. Begrijpelijk is dat oma in Egypte de kleinkinderen graag wil zien en dat de kleinkinderen oma willen zien, maar dat zal voorlopig online moeten gebeuren. Uit de overgelegde medische stukken blijkt niet dat oma op sterven ligt of dat de reis om een andere dringende reden niet kan worden uitgesteld. Begrijpelijk is ook dat de kinderen vakantie willen en dat ze de coronamaatregelen zat zijn. Dat geldt naar verwachting voor alle Nederlanders. Iedereen zou wel met vakantie willen, maar dat kan niet. De adviezen van de overheid moeten worden opgevolgd. Op die grond zal de vordering worden afgewezen.”

Volledige uitspraak

Een vader vraagt vervangende toestemming om met zijn twee kinderen van 12 en 9 jaar via Duitsland en Zwitserland naar Italië te reizen. De reis is reeds geboekt.

De rechtbank wijst het verzoek van de vader af omdat de reis naar Italië waarvoor nog Covid19-‘code geel ‘geldt voor het kind van 9 jaar kindgebonden veiligheidsrisico’s in zich heeft. Onnodige risico’s; aldus Rechtbank Den Haag.

Naschrift: Opvallend is de afwezigheid van een doktersverklaring waarin de risico’s concreet zijn gemaakt.

Volledige uitspraak

Vrouw wil met kind dat hoofdverblijf heeft bij vader met vakantie naar Turkije. De rechter verleent echter geen vervangende toestemming, omdat vrouw onvoldoende de veiligheid van het kind kan waarborgen in situaties waarin vrijvertaald op haar eigen stabiliteit een beroep wordt gedaan. Moeder heeft bipolaire stoornis en is al lang in en uit behandeling bij een GGZ-instelling. Ook Veilig Thuis adviseert tegen buitenlandreis.

Moeder tracht nog met een verklaring van een verpleegkundige de rechter op andere gedachten te brengen. De rechter concludeert echter dat de afwezigheid momenteel van een ‘toestandsbeeld’ zorgt er niet voor dat dit betekent dat moeder de veiligheid wel voldoende kan waarborgen.

Zaak 10 dagen na betekening dagvaarding op zitting.

Volledige uitspraak

Vader wilde met zijn kinderen op familiebezoek naar Israël. Veiligheidsrisico in Israël werd aannemelijk door de aanwezigheid van ‘Code Geel’. Ook was dit de eerste reis naar het buitenland van de kinderen. De familieleden kunnen de kinderen ook elders ontmoeten dan in Israël, aldus de rechtbank.

Volledige uitspraak

De vader wilde met zijn twee kinderen twee weken met vakantie naar Turkije. Daarvoor kreeg hij geen toestemming van de moeder.

De rechtbank meende dat er onvoldoende waarborgen waren dat de vader ook werkelijk zou terugkeren gezien eerdere uitlatingen over remigratie naar Turkije en ook omdat de scheiding in Turkije nog niet zou zijn ingeschreven. Dit zou teruggeleiding op basis van het Haags Kinderrechtenverdrag kunnen belemmeren.

Volledige uitspraak

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Voor nog meer onderzoek bezoek ook vraag en antwoord met 100+ vragen uit de praktijk.