Thema · Van eenhoofdig naar gezamenlijk gezag

Bijgewerkt: 21 oktober 2021 | Wetsingang: Art. 1:253c lid 1 BW | Leestijd: 13 minuten

Ouderlijk gezag is één van de meest voorkomende onderwerpen waarover wordt geprocedeerd binnen vechtscheidingen. Het zijn meestal vaders die een rechtszaak starten voor gezamenlijk gezag, omdat het ouderlijk gezag bij niet-gehuwden of niet geregistreerd samenwonenden automatisch (van rechtswege) toekomt aan de moeder.

Eén ding is cruciaal, nl: Gezag is niet een gunst dat een ouder moet verdienen, bijvoorbeeld door zich eerst actief met de opvoeding te bemoeien. Gezag hebben is een recht dat in beginsel ieder juridisch ouder toekomt.

Wordt gezamenlijk gezag verzocht, dan wordt er door rechters gekeken in hoeverre een kind klem of verloren kan raken tussen de ouders. M.a.w. of wijze waarop de communicatie tussen de ouders plaatsvindt, bij een gezamenlijk-gezag situatie leidt tot situaties die schadelijk kunnen zijn voor het kind. De rechter kan de afweging naar eigen inzicht maken. Dit maakt de uitkomst van een gezagsprocedure onzeker, ondanks het hiervoor genoemde uitgangspunt.

Gezag is een onderwerp dat veel emoties losmaakt. Dit geldt vooral voor ongehuwde vaders die zich achtergesteld voelen ten opzichte van gehuwde vaders. En bij moeders die zich genoodzaakt zien om met de vader te overleggen en samen tot beslissingen te komen.

In de rechtspraak zien we in toenemende mate dat het enkel stellen dat de communicatie slecht en onverbeterlijk is, niet automatisch ertoe leidt dat gezamenlijk gezag onmogelijk is. Van belang is dat je als ouder – die niet het gezag heeft – kunt laten zien dat je wel in staat bent tot normale communicatie met de andere ouder.

Bovendien kan de rechter bijvoorbeeld juist wel gezamenlijk gezag toekennen als de met het gezag belaste ouder de andere ouder op geen enkele wijze een opening biedt om betrokken te zijn bij het leven van het kind, aldus de Hoge Raad in deze uitspraak.

Het kwam voor dat er een tussenvorm werd gehanteerd in de vorm van “uitgekleed gezag“.  Deze variant is na een uitspraak van Gerechtshof Den Haag op 25-3-2020 niet meer toegepast.

Tenslotte; de rechter vraagt in veel gevallen de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek te doen naar de inter-ouder situatie en over het ouderlijk gezag te adviseren. De onderzoeksvraag die de rechter daarvoor aan de raad meegeeft is veelal heel breed. Dit betekent dat het belangrijk is om een verzoek zorgvuldig in te leiden met welwillend gedrag.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Inzichten

  1. Klemcriterium staat centraal.
  2. De rechter vraagt advies aan de Raad voor de Kinderbescherming. De uitkomst daarvan is zeer afhankelijk van de toegewezen Raadsonderzoeker. Het komt met enige regelmaat voor dat de Raad stelt dat pas sprake kan zijn van gezamenlijk gezag als de communicatie weer normaal is t.w. als er ‘rust is tussen de ouders’. Dit is een bekend en veel gebruikt standpunt waarmee met name hoofdverblijfouders lange tijd uit de wind gehouden kunnen worden.
  3. Er is een kentering in de rechtspraak op twee vlakken. Dat er een dreiging is dat de kinderen klem zitten leidt niet automatisch tot afwijzing van het verzoek. Hetzelfde geldt voor een slechte communicatie tussen de ouders.
  4. Wanneer er geen contra-indicaties zijn bij de andere ouder, m.a.w. als deze consistent meewerkend/overleggericht/welwillend gedrag laat zien, is verweer tegen het verkrijgen van gezamenlijk gezag uiteindelijk weinig kansrijk.
  5. Veel fysieke afwezigheid, zoals verblijf in het buitenland, kan reden zijn om geen gezamenlijk gezag te krijgen.
  • In hoeverre is er communicatie tussen de ouders en zijn zij in staat om gezamenlijk te overleggen en tot beslissingen te komen?
  • Voor zover het kind mogelijk wel klem- en verloren is tussen de ouders, in hoeverre is dan te verwachten dat hier binnen afzienbare tijd verandering in komt?
  • De uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Zijn er andere (ernstige) contra-indicaties; zoals een kans op ontvoering?

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Rechtspraak

Gezamenlijk gezag toegewezen

Een vader en een moeder hebben 2 kinderen van respectievelijk 4 en 2 jaar. Over de oudste hebben de ouders het gezamenlijk gezag, over de jongste heeft de moeder eenhoofdig gezag. De kinderen staan onder toezicht.

De vader verzoek gezamenlijk gezag. Moeder wil dit echter niet omdat de communicatie met vader haar psychisch teveel belast. Ze erkent evenwel dat de besluitvorming gewoon functioneert en dat de kinderen in zoverre niet ‘klem of verloren’ zijn.

De rechtbank bespeurt bij de vrouw echter ook weinig motivatie om te werken aan haar eigen problematiek en om haar verantwoordelijkheid te nemen om zich in het belang van de kinderen coöperatief en meewerkend op te stellen naar in eerste instantie de hulpverlening en vervolgens vader. De rechtbank overweegt dat de vrouw met haar keuze om niet op berichten van de man te reageren (zo heeft zij ter zitting verklaard), omdat dat het beste is voor haar psychisch welbevinden, de slechte communicatie of het gebrek aan communicatie in stand houdt.

De rechtbank wijst het gezamenlijk gezag toe.

Naschrift: Typisch (helaas) is de consequentieloze opdracht die voor beide ouders en met name moeder wordt neergelegd. De casus toont contra-indicaties voor het gezag van moeder, bijvoorbeeld doordat ze het normaal laten functioneren van ouderlijk overleg dwarsboomt. O.i. moet de rechtspraak resultaten verlangen in plaats van een vaag doel neerleggen als ‘ouders dienen te werken aan de communicatie (met hulp van de gezinsvoogd).

Volledige uitspraak

Een vader die enige tijd in detentie heeft gezeten ziet in 1 jaar het contact met zijn kinderen hersteld worden. Hij wil nu ook gezamenlijk gezag. Te vroeg vindt hof Arnhem-Leeuwarden en wijkt hiermee af van het oordeel van de rechtbank in eerste aanleg.

Het hof hanteert nog andere beoordelingscriteria, namelijk dat door de afwezigheid van de vader de ‘samenwerking niet is geworteld’ en er voor een gezamenlijke gezagsuitoefening een ‘zekere verbinding’ nodig is tussen de ouders. In deze zaak is er vrijwel geen contact tussen de ouders.

Naschrift: De hierboven genoemde criteria zien we eigenlijk nooit. We vragen ons af in hoeverre de praktijk erbij gebaat is dat er geen consistent wegingskader lijkt te zijn, zoals bij verhuizen bijvoorbeeld.

Volledige uitspraak

Jaren stagnatie in een rechterlijke beslissing over gezamenlijk ouderlijk gezag, leidt uiteindelijk tot een strikte hantering door hof Arnhem-Leeuwarden van de ontzeggingsgronden. Vader krijgt gezamenlijk gezag ondanks de ‘angst van moeder’.

Naschrift: Andermaal een zaak waarin de Raad voor de Kinderbescherming na jaren stagnatie uiteindelijk concludeert dat er geen contra-indicaties zijn voor uitbreiding van de onbegeleide omgang tussen een vader en zijn inmiddels 4 jaar oude kind.

Volledige uitspraak

Een vader wil naast een zorgregeling tevens ouderlijk gezag over zijn (inmiddels) 4 jaar oude kind. Hij krijgt in eerste instantie gelijk bij Rechtbank Gelderland, maar de moeder is het niet ermee eens. Ze voert bij het gerechtshof aan dat de communicatieproblemen tussen de ouders aan gezamenlijk gezag in de weg staat. Daarnaast zou vader hulpverlening vertragen. Deze zaken toont ze echter onvoldoende aan.

Het hof overweegt o.a.:

“De problemen rondom de communicatie tussen de ouders hebben er niet toe geleid dat beslissingen die over [de minderjarige] moesten worden genomen, zijn uitgebleven. Daar komt bij dat een afwijzing van het verzoek van de vader om gezamenlijk gezag niet wegneemt dat de ouders met elkaar zullen moeten overleggen over [de minderjarige] , aangezien de uitvoering van een omgangsregeling (die dan in de plaats zou komen van een zorgregeling) tussen hen net zo goed overleg vergt.”

Naschrift: Wat we hier zien is een bevestiging van de trend dat (steeds meer) wordt gekeken naar het daadwerkelijk functioneren van de besluitvorming. Worden er wel belangrijke beslissingen genomen, ondanks dat de communicatie tussen ouders niet soepel loopt, dan is slechte communicatie op zich geen gezag-ontnemingsgrond.

Volledige uitspraak

Een moeder stelt alles in het werk om de vader uit het leven van haar kind van 2 jaar te bannen. Vader stelt zich echter welwillend op.

Vanwege de uitstekende motivering van Rechtbank Noord Nederland is deze hierna integraal opgenomen:

Tegen deze achtergrond (Red: Lees het tegenwerken) is de rechtbank van oordeel dat het in het belang van [de minderjarige] noodzakelijk is dat haar vader een gelijkwaardiger positie krijgt als ouder. Daar hoort het gezag bij, zodat de man zijn vaderrol beter kan invullen en ook recht heeft op informatie over [de minderjarige]. De rechtbank acht het bovendien in het belang van [de minderjarige] dat de man betrokken wordt bij belangrijke beslissingen die [de minderjarige] aangaan en partijen hier samen zeggenschap over hebben. Daarbij heeft de rechtbank geen aanwijzingen dat de man de vrouw zal belemmeren in de uitoefening van het gezag. Indien de man mede met het gezag wordt belast, kan hij door de gezinsvoogd ook daadwerkelijk binnen de uitvoering van de ondertoezichtstelling worden betrokken. Ook dit acht de rechtbank in het belang van [de minderjarige]

Volledige uitspraak

3 kinderen uit een affectieve relatie geboren, moeder heeft eenhoofdig gezag, vader wil graag gezamenlijk gezag. Kinderen staan onder toezicht vanwege kind-eigen problematieken en slechte communicatie tussen de ouders. Zowel de Gecertificeerde Instelling als de Raad voor de Kinderbescherming adviseren tegen gezamenlijk gezag.

Hof Den Bosch gaat niet mee in het advies en stelt wel bekrachtigd het gezamenlijke gezag eerder vastgesteld door de rechtbank. De zorgen en stroeve verhoudingen vinden niet hun oorzaak in de gezagskwestie. Bij gezamenlijk gezag kan ook de vader tijdens de OTS worden aangestuurd. Het niet-toekennen van gezamenlijk gezag vergroot het risico dat de vader op een zijspoor wordt gezet.

Volledige uitspraak

Projecterende moeder die ‘vecht als een leeuwin om haar kind veilig te stellen’ werkt niet mee met begeleide omgang traject en wil het eerder toegekende gezamenlijke gezag terug naar eenhoofdig gezag. Moeder projecteert daarnaast actief richting haar kind dat ze op 12 jarige leeftijd zelf een keuze mag maken. Vader houdt zich aan alle ‘regels’.

Hof Den Bosch gaat niet mee in de wens van moeder en bekrachtigd het gezamenlijke gezag. Ze heeft nog niet geprobeerd om daadwerkelijk invulling te geven aan het gezamenlijke gezag. Moeder weigert met vader te communiceren waarmee hij hem belemmert om het gezamenlijke gezag uit te oefenen. Geen sprake van belemmering van communicatie of weigering in overleg te treden. De angst voor vader waarop moeder zich beroept is niet onderbouwd.

Verder en deze nemen we integraal over:

“Op grond van artikel 1:247 lid 3 BW is de moeder verplicht om de ontwikkeling van de banden van [minderjarige] met haar vader te bevorderen. Het kan én mag daarom zonder meer van de moeder worden verwacht dat zij de communicatie met de vader aangaat. Anders dan de moeder meent, dient zij de (rol van de) vader hierin onder ogen te zien en te accepteren dat hij onderdeel uitmaakt van het leven [minderjarige] . Hoewel de moeder meent dat zij door zich zo op te stellen juist het belang van [minderjarige] voorop stelt, miskent de moeder dat [minderjarige] zowel haar moeder als haar vader nodig heeft in haar leven. Dat de moeder daar vanuit haar achtergrond en cultuur andere opvattingen over heeft, kan aan het voorgaande niet afdoen.”

Volledige uitspraak

Man verzoekt gezamenlijk gezag dat wordt afgewezen door Rechtbank Amsterdam, gaat in hoger beroep. Hof Amsterdam wijst het verzoek van de man alsnog toe. Gezamenlijke en individuele hulpverlening in het vrijwillig kader door beide ouders.

Volledige uitspraak

Doorbraakuitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Moeder van (inmiddels) 2 jarig kind verzet zich tegen erkenning, omgang en gezag door de vader. Stelt dat het kind ‘klem of verloren’ is tussen de ouders. Geen contra-indicaties bij vader. De raad adviseert gezamenlijk gezag. Stelt eveneens vast dat het moeder is die degene is die tegenwerkt.

Het hof bekrachtigt ondanks dat het kind klem zit tussen de ouders de beschikking van de rechtbank om gezamenlijk gezag vast te stellen.

Volledige uitspraak

Een vader verzoekt gezamenlijk gezag en hervatting omgang nadat deze meer dan 6 maanden geleden eenzijdig door moeder gestaakt is. Al jaren een slechte verstandhouding tussen de ouders. Kind 11 jaar dat onder toezicht staat vertoont steeds meer ouderverstotingsgedrag. Vader krijgt desondanks gezamenlijk ouderlijk gezag van de rechtbank omdat dit ook meer duidelijkheid heeft voor het kind.

Volledige uitspraak

Vader en moeder waren niet gehuwd geweest. Uit hun affectieve relatie werd een kind geboren en zoals gebruikelijk had de moeder eenhoofdig gezag. Vader wilde graag mede het gezag en deed daartoe een verzoek.

De Raad voor de Kinderbescherming gaf positief advies. Moeder beschuldigde vader nog van verbaal en fysiek geweld. Vader betwistte dit echter.

In deze uitspraak de min of meer standaardoverweging dat het ontbreken van een goede communicatie tussen de ouders niet zonder meer meebrengt dat het ouderlijk gezag slechts aan één van hen moet toekomen.

In deze zaak had de vader zich welwillend opgesteld ten aanzien van overleg met moeder en had ook regelmatig al overleg al plaatsgevonden tussen de ouders.

Volledige uitspraak

Hoewel er gesteld kan worden dat de communicatie tussen ouders slecht was in deze zaak, was er wel communicatie tussen de ouders. Dit bleek uit verschillende overlegde stukken.

Het gerechtshof ging daarom mee in het oordeel van de rechtbank, mede naar aanleiding van een positief advies van betrokken hulpinstanties.

Volledige uitspraak

Gezamenlijk gezag afgewezen

Een vader die eigen communicatieregels dicteert, terwijl de moeder met hem tracht te overleggen over o.m. bijzondere zorg voor één van zijn twee kinderen, krijgt geen gezag over dat kind. Lees de tussenuitspraak voor meer inzicht in het gedrag van vader.

Volledige uitspraak

Vader had (kort na de geboorte van hun kind) de handtekening van moeder vervalst voor de toestemmingsverklaring gezamenlijk gezag. De inschrijving in het gezagsregister was daardoor onterecht gedaan. Opmerkelijk is dat moeder hiervan pas meer dan 4 jaren na dato achter kwam cq werk van maakte.

Toch oordeelde de rechtbank dat vader gezamenlijk gezag zou hebben met de moeder. Het gerechtshof komt echter tot een andere oordeel. Een oordeel dat samenhangt met de kwetsbare situatie van het kind in de vorm van een Autisme Spectrum Stoornis. Hierdoor zou het kind (extra) baat hebben bij structuur en duidelijkheid. Mede omdat er geen verbetering te verwachten zou zijn in de situatie tussen de ouders.

Volledige uitspraak

In deze zaak was het gezamenlijk gezag voor vader in eerste instantie toegewezen, doch het gerechtshof oordeelde anders.

Inmiddels waren er meerdere situaties geweest waaruit bleek dat het gezamenlijk gezag toch niet functioneerde. Zo had vader bijvoorbeeld geweigerd om een kopie van zijn ID-bewijs aan moeder te verstrekken ten behoeve van een vakantie en gaf hij ook niet (onvoorwaardelijk) toestemming om een hulpverleningstraject te starten. Tevens was er al jaren geen contact tussen hem en zijn kind.

Volledige uitspraak

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Voor nog meer onderzoek bezoek ook vraag en antwoord met 100+ vragen uit de praktijk.