Thema · Van gezamenlijk naar eenhoofdig gezag

Bijgewerkt: 21 oktober 2021 | Wetsingang: Art. 1:253n BW en Art. 1:251a BW en Art. 1:266 BW | Leestijd: 21 minuten

Als het ouders niet lukt om neutraal met elkaar te communiceren en gezamenlijk belangrijke beslissingen te nemen in het belang van het kind, dan kan een situatie van eenhoofdig gezag in plaats van gezamenlijk gezag meer in het belang van het kind zijn.

Bij het de beoordeling of een wijziging in het ouderlijk gezag noodzakelijk is, wordt er door rechters gekeken in hoeverre een kind klem of verloren is tussen de ouders. M.a.w. of de afwezigheid van communicatie bij een gezamenlijk-gezag situatie leidt tot situaties die schadelijk zijn voor het kind. Wat velen echter niet weten is dat ook belangrijk is hoe/inhoeverre iemand zich inzet voor een goede ouderschapsrelatie. Zie daarvoor o.m. deze uitspraak van Gerechtshof Den Haag.

Hoe kansrijk een verzoek is, is op voorhand niet te zeggen. Er kunnen duidelijke contra-indicaties zijn bij een ouder, bijvoorbeeld wanneer deze zonder valide redenen herhaaldelijk een voor het kind belangrijke beslissing dwarsboomt en/of er extreem schadelijk gedrag is. Dan is het makkelijker.

Het merendeel van de gepubliceerde uitspraken omvat situaties waarin een ouder met het hoofdverblijf van het kind een wijziging in het gezag voor zichzelf graag wenst. M.a.w. om de andere ouder buitenspel te zetten. De rechtspraak prikt hier echter in toenemende mate doorheen. Zo overwoog Rechtbank Den Haag in deze uitspraak het volgende:

Anders gezegd: het (red: de vader het ouderlijk gezag ontnemen) is niet het middel dat de wonden kan helen en het kan helaas ook geen toekomstig soortgelijk verdriet voorkomen, mocht de vader onverhoopt toch terugvallen. Het is evenmin een strafmaatregel. Het is een juridisch instrument dat in uitzonderlijke situaties ten behoeve van het kind wordt toegepast, bijvoorbeeld wanneer gezamenlijke gezagsbeslissingen niet kunnen worden genomen, doordat de ene ouder dat belet.

Overigens kan ook de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken dat één ouder het ouderlijk gezag wordt ontnomen, ook als er géén sprake is van een uithuisplaatsing. Dit is bevestigd door Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in deze uitspraak.

Verder kan een grond voor het beëindigen van het ouderlijk gezag ook zijn dat de ouder in kwestie niet binnen een redelijke termijn kan weer kan voldoen aan de verplichting van 1:247 lid 2 BW (art. 1:266 lid 1 sub a BW). Dit zien we echter vooral bij uithuisplaatsingen. Tenslotte kan misbruik van het ouderlijk gezag grond vormen voor beëindiging daarvan (art. 1:266 lid 1 sub b BW).

Wordt het voortbestaan van het gezamenlijk gezag voor de rechter gebracht, dan vraagt de rechter de Raad voor de Kinderbescherming veelal om advies. Daarvoor worden door de rechter onderzoeksvragen aan de raad meegegeven die meestal heel generiek zijn zoals:

 • Een onderzoek in te stellen en nader te adviseren over het gezag.
 • Een onderzoek naar de samenwerking tussen de ouder, de GI, de pleegouders en pleegzorg.
 • Is de uitoefening van het gezamenlijk gezag van de ouders in het belang van het kind?

Het is mogelijk om de rechter te verzoeken het ouderlijk gezag van de andere ouder tijdelijk te schorsen. Dit was onder meer aan de orde in deze uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland.

Overigens betekent beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag niet dat de andere ouder geen recht meer heeft op omgang met het kind. Het betekent ook niet dat die ouder geen recht meer heeft op informatie of niet geconsulteerd hoeft te worden bij belangrijke beslissingen. Dit zijn allemaal losstaande zaken.

De moraal van al dit: Overweeg je een procedure om de andere ouder het gezag te ontnemen, kijk dan eerst kritisch naar je eigen gedrag en pas dit waar mogelijk aan.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Inzichten

 1. Klemcriterium staat centraal (Art. 1:251a lid 1 BW)
 2. In nagenoeg alle gevallen vraagt de rechter advies aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad doet geen onderzoek naar het werkelijke gedrag van ouders in relatie tot 1:247 lid 3 BW. Dit is iets dat wij juist wel graag zouden zien. Lees ons blog hierover.
 3. Wanneer er geen contra-indicaties zijn bij de andere ouder, m.a.w. als deze consistent meewerkend/overleggericht/welwillend gedrag laat zien, is een verzoek voor het verkrijgen van eenhoofdig ouderlijk gezag weinig kansrijk.
 4. Als er wel (historische) contra-indicaties zijn bij de andere ouder dan kijken rechters ook in hoeverre deze ouder inspanningen heeft verricht om de gevolgen hiervan voor het kind en eventueel de andere ouder te verminderen. En in welke mate er zelfinzicht is over de gevolgen voor het kind en de andere ouder.
 5. We zien in toenemende mate uitspraken waarin eenhoofdig ouderlijk gezag niet wordt toegewezen omdat de andere ouder daardoor teveel buiten beeld zou geraken. Dit is overigens alleen bij zaken waarin er geen contra-indicaties zijn bij deze ouder.
 6. In het merendeel van de gepubliceerde rechtszaken gaat eenhoofdig ouderlijk gezag uiteindelijk naar de moeder. Dit wordt ook veroorzaakt doordat meer moeders het hoofdverblijf hebben dan vaders.
 7. Ook verzoeken van vaders om eenhoofdig gezag kunnen succesvol zijn.
 • In hoeverre er kindsignalen zijn, die ook door professionele derden zijn vastgesteld.
 • In welke mate er communicatie tussen de ouders is en zij in staat zijn om gezamenlijk te overleggen en tot beslissingen te komen.
 • Voor zover het kind mogelijk wel klem- en verloren is tussen de ouders, in hoeverre te verwachten is dat hier binnen afzienbare tijd verandering in komt.
 • De uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming.
 • In hoeverre een van de ouders met het ouderlijk gezag zich niet-welwillend of onbereikbaar voor overleg toont.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Rechtspraak

Eenhoofdig gezag toegewezen

Een vader met een verstandelijke beperking die al 1,5 jaar geen fysiek contact heeft met zijn kinderen, verliest het ouderlijk gezag. Dit mede doordat de  communicatie tussen de ouders is verstoord en omdat er frequent beslissingen genomen moeten worden over de kinderen vanwege kun kwetsbare gezondheid t.w. pseudokroep (red: een ziekte van kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 6 jaar). Hof stelt wel opbouwregeling vast voor wat betreft de omgang te starten met één keer per twee weken gedurende een half uur en vanaf dat moment een uur met de aanwijzing dat ‘onder begeleiding’ het contact kan worden opgebouwd waarbij de draagkracht van de kinderen leidend is.

Naschrift: Op zich is het invoelbaar dat het hof qua ouderlijk gezag zo beslist. Er komen echter enkele vragen op zoals de vraag; in hoeverre het hof anders had beslist als de kinderen niet/minder gezondheidsproblemen hadden gehad en in hoeverre moeder zal worden gehouden aan haar art. 1:247 lid 3 BW-plicht indien in de toekomst de ‘draagkracht van de kinderen’ in de weg blijft staan aan verdere opbouw of het handhaven van contact.

Volledige uitspraak

Een moeder verliest het ouderlijk gezag na jaren weerstandsgedrag en het dwarsbomen van diverse gezagsbeslissingen w.o. hulp voor de kinderen. Hof Den Bosch overweegt dat de reflectie en gedragsverandering bij de moeder die (ook) nodig zijn voor de uitoefening van het gezamenlijk gezag, ontbreken. Met de inzet van de hulpverlening is het niet gelukt om het gezamenlijk gezag te laten werken.

Volledige uitspraak

Een vader verliest het ouderlijk gezag mede vanwege strafrechtelijke veroordeling voor stalking van moeder en dochter. Nog een contactverbod van kracht voor 3 jaar. Vader heeft laten zien onvoldoende inzicht te hebben in wat het kind nodig heeft. Verstuurt diverse brieven aan het kind die niet passen bij de belevingswereld van het kind. Ook ernstig verstoorde relatie tussen de ouders. Onder die omstandigheden  is het nemen van gezamenlijke gezagsbeslissingen over het kind niet mogelijk, aldus Gerechtshof Den Bosch.

Volledige uitspraak

Kinderen jaren onder toezicht. De moeder is zich steeds meer gaan verzetten tegen de betrokken instanties en de vader, dwarsboomt persoonlijke hulpverleningstraject kind etc etc. “Het lukt de vrouw niet om haar beweegredenen uit te leggen en daarover met alle betrokkenen te overleggen.” Rechtbank Rotterdam hakt de knoop door en ontneemt de moeder nu het ouderlijk gezag.

Naschrift: Opmerkelijk genoeg heeft vader in 2015 al moeten procederen voor gezamenlijk gezag. Dat is toen toegewezen. De vraag die rijst is of met een vroege/voortdurende analyse van de inter-ouderdynamiek niet heel veel had kunnen worden voorkomen. Echter andermaal een rechter die de weg toont om in de toekomst opnieuw te procederen: “Een structurele verandering bij de vrouw kan er op langere termijn wel toe leiden dat de ouders het gezag weer gezamenlijk kunnen uitvoeren.”

Volledige uitspraak

Een moeder met eigen GGZ problematiek heeft al 6 jaar geen contact met haar kinderen. De Raad voor de Kinderbescherming heeft eerder voorwaarden voor moeder geformuleerd om het ouderlijk gezag in stand te kunnen laten. Daaraan heeft moeder echter niet voldaan. Ze is echter niet in staat gebleken hieraan invulling te geven, ook niet samen met hulpverlening. Uit een eerder raadrapport blijkt niet dat het ouders lukt om zelfstandig een constructieve manier te vinden om weer met elkaar contact te hebben over de kinderen. Het is niet de verwachting dat dit op afzienbare termijn zal veranderen, aldus de raad. De kinderen hebben tegenover de raad aangegeven niet te willen dat de vrouw gezag over hen heeft.

Het gerechtshof ziet hierin voldoende reden om het gezag van moeder te beëindigen.

Volledige uitspraak

Na jaren hulpverlening, diverse juridische procedures waarin een moeder o.m. het hoofdverblijf van haar kind verliest, komt ze nog steeds niet tot inzicht dat het gedrag dat ze laat zien, zowel op ex-partnerniveau als richting haar kind, haar kind schaadt. Ditmaal verliest ze wel haar ouderlijk gezag.

Naschrift: De uitspraak beschrijft een situatie waarin een niet-welwillende ouder jaren zowel het kind en de ex-partner gijzelt met haar schadelijke gedrag. Hulpverlenende instanties en rechtspraak antwoorden met ondertoezichtstelling, doch verzuimen concreet gedrag=gevolg te benoemen waardoor de situatie jaren kan voortslepen. Hoewel vader uiteindelijk eenhoofdig gezag en daarmee feitelijk erkenning krijgt van zijn welwillendheid is het onbegrijpelijk dat het zoveel jaren heeft moet duren.

Volledige uitspraak

Een vader dwarsboomt het normaal functioneren van het ouderlijk gezag door regelmatig onbereikbaar te zijn en tevens zijn nieuwe telefoonnummer niet aan moeder en de Gecertificeerde Instelling kenbaar te maken. Daarnaast moest het kind een behandeling ondergaan waarvoor vader aanvankelijk geen toestemming gaf. Ook duurde het enige tijd voordat vader noodzakelijke formulieren voor school had getekend en idem met betrekking tot buitenlandvakanties van het kind met moeder.

Zowel de Raad voor de Kinderbescherming als de rechter kiest nu voor ‘rust en stabiliteit’ en ontneemt vader het ouderlijk gezag vanwege risico op ‘klem en verloren‘ geraken van het kind.

Volledige uitspraak

Twee ouders lukt het niet om de inter-ouder situatie tot rust te brengen, 3 kinderen klem. De vader verliest nu ouderlijk gezag om ‘rust en duidelijkheid te brengen’.

Naschrift: Helaas opnieuw een uitspraak met bijzonder weinig onderbouwing voor zo een vergaande maatregel. Ons inziens zou veel concreter moeten komen vast te staan in hoeverre ouders individueel hebben voldaan aan de ouderschapsnormen.

Volledige uitspraak

Projecterende moeder, werkt bij alle hulpverlening tegen dat tot doel heeft het contact tussen de vader en zijn kind te herstellen, ook OTS en UHP. Geen gedragswijziging meer te verwachten. Verliest ouderlijk gezag.

Volledige uitspraak

Twee ouders in ernstige vechtscheiding. Moeder beraamt met haar nieuwe partner en derden, in het bijzijn van de kinderen, een levensdelict op de vader. Gaat daar mee door ook nadat ze door de politie is gemaand hiermee op te houden. Uiteindelijk is ze daarvoor niet strafrechtelijk veroordeeld. Verliest ouderlijk gezag.

Ook wordt er geen omgangsregeling meer vastgesteld tussen het kind en moeder met een verplicht karakter.

Volledige uitspraak

Vader begaat zeer ernstige misstrap door brand te stichten in zijn huis waar op dat moment zijn 3 kinderen liggen te slapen. De kinderen overleven het als gevolg van het optreden van de brandweer. De vader wordt strafrechtelijk veroordeeld voor poging tot moord.

Het Gerechtshof Den Bosch ontneemt vader het ouderlijk gezag. Gezien de ernst van het strafbare feit en het feit dat de brand voor de kinderen een traumatische ervaring heeft opgeleverd is er geen plaats meer voor de uitoefening van het gezag over de kinderen door de vader. Daarnaast is onduidelijk of vader vanwege zijn psychische toestand voldoende kan meedenken in het belang van de kinderen. Van moeder kan in de huidige omstandigheden ook niet gevergd worden dat zij met de vader in overleg treedt over belangrijke beslissingen aangaande de kinderen. Vader heeft zich ook onvoldoende medewerkend getoond waardoor de afgifte van identiteitspapieren en de vakanties van de kinderen zijn vertraagd. Een beroep op het feit dat vader in detentie zit is vindt het hof onvoldoende aannemelijk.

Volledige uitspraak

Vader uit detentie met bipolaire stoornis overtreed herhaaldelijk het civielrechtelijk contactverbod dat hij heeft. Raakt nu zijn gezag kwijt omdat het te belastend is voor moeder om met ouderniveau het gesprek aan te gaan. Ook heeft vader zijn toestemming voor speltherapie voor de kinderen onthouden. Onderzoek naar hervatting van de omgang wordt in een later stadium weer opgepakt door de Raad voor de Kinderbescherming.

Naschrift: De essentie is dat vader zijn gezag kwijtraakt door samengevat ‘onwelgevallig gedrag’. Tegelijk blijkt uit de uitspraak dat moeder emotionele bezwaren heeft ten aanzien van de communicatie met vader. De vraag die dan ook opkomt in hoeverre de moeder daadwerkelijk acties heeft ondernomen om het gezag normaal te laten werken (t.w. in hoeverre ze overleg heeft geïnitieerd en daar ook ruimte voor heeft geboden). Deze afweging ontbreekt o.i. in deze uitspraak. Ook pleiten wij voor een stepdown naar een aangepaste versie van uitgekleed gezag clausule, zodat beide ouders meer stimulans voelen om in relatie tot gezagsbeslissingen welwillend gedrag te (gaan) vertonen.

Volledige uitspraak

Een moeder verzoekt beëindiging van het gezamenlijk gezag met vader over hun minderjarige kind. In het verleden is er (ogenschijnlijk) een voorval geweest wat tot een tijdelijk contactverbod heeft geleid voor vader. Nadat het contactverbod is geëindigd heeft vader niet getracht om het contact met zijn kind te herstellen. Wel heeft hij een aantal maken zijn toestemming bij gezagsbeslissingen onthouden als voorwaarde dat hij contact met zijn kind zou kunnen hebben. Enerzijds dus geen ‘zachte pogingen’ anderzijds ogenschijnlijk ‘noodgrepen’ of in ieder geval ‘negatieve pogingen’. Het hof bekrachtigt de beslissing van de rechtbank om vader het gezag te ontnemen.

Volledige uitspraak

Ouders zijn als hun scheiding in 2013 aan het procederen en er zijn a 6 tussenbeschikkingen geweest. De rechtbank heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt en vader het ouderlijk gezag ontnomen. Het hof gaat hier in mee. Qua rechtspraak is dit een klassieke zaak waarin de strijd tussen de ouders de hoofdreden is van het beëindigen van het gezamenlijk ouderlijk gezag.

Uit de uitspraak wordt niet duidelijk in hoeverre er een toetsing heeft plaatsgevonden op basis van artikel 1:247 lid 3 BW. Dit is relevant om dat in deze casus de uitvoering van de omgangsregeling een belangrijk en blijvend probleempunt was.

In de uitspraak wordt expliciet gesteld dat de beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag niet betekent dat er iets wijzigt in de omgangsregeling. Ook wordt de verantwoordelijkheid voor moeder om vader op de hoogte te houden extra benadrukt.

Volledige uitspraak

Vader verweert zich tegen verzoek van moeder om wijziging van het gezamenlijk ouderlijk gezag in eenhoofdig ouderlijk gezag. Vader ziet zijn kinderen al niet sinds midden 2017.

De strijd tussen de ouders (ex-partners) leidt tot kindsignalen en onwenselijk gedrag volgens de Raad voor de Kinderbescherming. Volgens de Raad heeft de ontwikkeling van de kinderen sinds de vader uit beeld is een positieve beeld laten zien.

De rechtbank heeft een begeleide omgangsregeling vastgesteld tussen de kinderen en vader. Het hof beëindigt het gezamenlijk ouderlijk gezag doch suggereert zelf naar de toekomst dat vader – als zaken tot rust zijn gekomen (lees: communicatie verbeterd) – weer een verzoek kan doen voor gezamenlijk ouderlijk gezag.

Volledige uitspraak

Naschrift: De suggestie die het hof hier doet is opmerkelijk, ook omdat het op basis van ‘gewijzigde omstandigheden’ altijd mogelijk is om een wijzigingsverzoek te doen. Een juridische procedure draagt ook weinig bij aan de harmonie en communicatie tussen ouders. O.i. zou de basis moeten zijn dat er rust wordt gebracht door een (veilige) heropbouw van de omgang tussen de kinderen en vader, met een duidelijke monitoring van de welwillendheid van beide ouders. Gezamenlijk ouderlijk gezag, eventueel in ‘uitgeklede vorm’ voor vader, zou dan automatisch moeten kunnen vloeien uit de gedeelde zorgtaak.

Hof Den Haag toont zich visionair en overweegt het volgende:

“uit het feit dat de vader zijn dochter niet ziet, hij niet actief informatie over haar opvraagt bij de moeder en geen enkel contact zoekt met [de minderjarige], is gebleken dat de vader ten aanzien van [de minderjarige] op geen enkele wijze enige vorm van een (ouderschaps)relatie onderhoudt of wenst te onderhouden. Daar komt bij dat de vader voor de moeder vaak onbereikbaar is gebleken. Onder deze omstandigheden levert voortzetting van het gezamenlijk gezag een onaanvaardbaar risico op voor [de minderjarige].”

Naschrift: De kern is duidelijk. Het gedrag van vader leidt tot een slechte/onwerkbare ouderschapsrelatie, wat o.i. terecht tot beëindiging van het ouderlijk gezag leidt.

Volledige uitspraak

Gezamenlijk gezag gehandhaafd

Een moeder tracht eenhoofdig gezag te krijgen over haar kind, omdat het voor haar niet mogelijk/moeilijk is om om te gaan met een vader die steeds opnieuw psychotische episodes heeft. Het verzoek wordt echter (opnieuw) afgewezen.

Rechtbank Den Haag overweegt o.m. het volgende:

“De problematiek bij de vader heeft invoelbaar een flinke emotionele uitwerking op niet alleen zijn leven, maar ook op dat van de moeder en vooral op dat van [voornaam minderjarige] . Dat blijkt alleen al uit de voortdurende nachtmerries die [voornaam minderjarige] heeft. Door het gezag enkel aan de moeder toe te kennen, betekent niet dat hier verandering in komt. Anders gezegd: het is niet het middel dat de wonden kan helen en het kan helaas ook geen toekomstig soortgelijk verdriet voorkomen, mocht de vader onverhoopt toch terugvallen. Het is evenmin een strafmaatregel. Het is een juridisch instrument dat in uitzonderlijke situaties ten behoeve van het kind wordt toegepast, bijvoorbeeld wanneer gezamenlijke gezagsbeslissingen niet kunnen worden genomen, doordat de ene ouder dat belet. Daarvan is hier echter niet gebleken.”

Volledige uitspraak

Een vader met een bipolaire stoornis doet een suïcidepoging en Italië en wordt aldaar opgenomen. Hierdoor is de vader slecht bereikbaar voor de moeder en ze verzoekt eenhoofdig gezag.

Rechtbank Limburg handhaaft het gezamenlijk gezag echter (ondanks dat er geen omgang wordt vastgesteld met de kinderen), in lijn met het advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Niet is gebleken dat de kinderen klem of verloren zijn tussen de ouders (of dreigen te geraken) omdat vader (binnen zijn mogelijkheden) steeds meewerkt met belangrijke beslissingen die moeten worden genomen.

Volledige uitspraak

Een kind van inmiddels 11 jaar heeft al jaren geen contact met zijn vader en staat onder toezicht. Het kind heeft ernstig weerstandsgedrag naar de vader.

De moeder wil van het gezamenlijk gezag af en heeft daarnaast nog andere verzoeken vervangende toestemming verhuizing en inschrijving basisschool op grote afstand van vader. Vader heeft eerder geweigerd hulpverlening te accepteren voor zichzelf.

Rechtbank Limburg geeft wel toestemming voor de verhuizing, doch handhaaft het gezamenlijk gezag om de verbinding tussen het kind en vader in stand te houden. De rechtbank legt daarnaast een informatieplicht op voor moeder met een dwangsom.

Nasschrift: Deze uitspraak is o.i. ook van belang voor het ouderverstotingsdossier en is daarom ook opgenomen in de Special Ouderverstoting.

Volledige uitspraak

Een vader procedeert in 2 instanties om de moeder van zijn inmiddels 11 jaar oude kind het gezag te ontnemen. Moeder is (inmiddels) woonachtig in Macedonië.

Hof Den Bosch is duidelijk. Uit de feiten komt niet naar voren dat het gezamenlijk gezag niet functioneert. Na scheiding zijn er nog geen gezagsbeslissingen nodig geweest. De overige communicatiegerelateerde problemen zijn onvoldoende. Ze leiden niet tot het voldoen aan de wettelijke criteria tot beëindiging van het gezamenlijke gezag (klemcriterium/anderszins in het belang van het kind).

Volledige uitspraak

Twee kinderen van 16 jaar wijzen hun vader volledig af. De moeder tracht nu eenhoofdig gezag te krijgen. Hof Arnhem-Leeuwarden wijst het verzoek van moeder af.

“Weliswaar is gebleken dat de gang van zaken rondom het verkrijgen van de nodige toestemmingen van de vader niet altijd vlekkeloos verloopt, maar niet aannemelijk is geworden dat de vader gezagsbeslissingen tegenwerkt of anderszins zijn gezagspositie misbruikt, althans niet in zodanige mate dat het gezamenlijk gezag niet gehandhaafd kan blijven. De communicatie tussen de ouders verloopt niet soepel, maar beide ouders spelen daarin een rol. De moeder stelt er “ klaar mee te zijn” dat zij altijd het initiatief moet nemen, maar als verzorgende ouder heeft zij de verplichting om de vader te blijven informeren: die verplichting hoort nu eenmaal bij haar ouderlijke verantwoordelijkheid. Dat het vragen van toestemming aan de vader door de moeder als lastig en belastend wordt ervaren, is nog geen reden om het gezag van de vader te beëindigen. Onvoldoende is gebleken dat de kinderen last hebben van het gezamenlijk gezag, of daardoor zelfs klem tussen de ouders komen te zitten.” Er zijn bovendien nog nauwelijks gezagsbeslissingen te nemen in het het leven van de kinderen.

Naschrift: Hoewel deze uitspraak veel mooie woorden bevat van het hof, samengevat “dat de vader een kans moet krijgen” mist het hof in deze uitspraak opnieuw één van de belangrijkste onderdelen, namelijk de moeder te wijzen op haar plichten onder de ouderschapsnormen en (mede) van haar tenminste inspanningen en liefst resultaten te verlangen. Vader wordt in r.o. 5.6 voor een opgave gesteld die onmogelijk lijkt.

Volledige uitspraak

Een moeder procedeert in 2 instanties om de vader het ouderlijk gezag te ontnemen over hun kind van ongeveer 10 jaar. Moeder voert ‘onbeschikbaarheid’ van vader en misbruik van het ouderlijk gezag door vader aan. Vader voert gemotiveerd verweer.

Het hof komt tot de conclusie dat er sprake is van ‘communicatieproblemen’ tussen de ouders en dat aan de strenge voorwaarden voor gezagsontneming ‘klem of verloren’ niet is voldaan, althans dat het de verwachting is dat beide ouders met hulpverlening en parallel solo-ouderschap tot neutralere omgangsvormen kunnen komen.

Naschrift: Het is een vast kritiekpunt van ons op de familierechtspraak. Ook in deze uitspraak ontbreekt een verwijzing naar de ouderschapsnormen volledig. We vinden dit een omissie.

Volledige uitspraak

Een vader procedeert in 2 instanties om een moeder het ouderlijk gezag te ontnemen over hun kind van 7 jaar. De grond die hij daarvoor aanvoert is dat moeder het kind mogelijk zou kunnen ontvoeren naar het buitenland omdat ze heeft aangegeven daar mogelijk in de toekomst te willen gaan wonen.

Het verzoek wordt in 2 instanties afgewezen. Een eventueel voornemen tot verhuizen is onvoldoende voor het ontnemen van het ouderlijk gezag.

Volledige uitspraak

Kinderen zien al jaren hun vader niet, hebben een zeer negatief vaderbeeld. Moeder tracht vader het ouderlijk gezag te ontnemen, doch het feit dat vader ervoor kies om op afstand te blijven is onvoldoende reden om hem het gezag te ontnemen. De kinderen geven in het kindgesprek zelf aan dat zij willen dat vader het gezag wordt ontnomen. Dit wordt gepasseerd door het hof. Het is in beginsel niet aan de kinderen wie het gezag over hen uitoefent of hoe gezagsbeslissingen tot stand komen.

Naschrift: Dit is een klassieke zaak waarin eigenlijk het ouderverstotingsvraagstuk en het negatieve ouderbeeld centraal zou moeten staan. Ook zou artikel 1:247 lid 3 BW centraal moeten staan. D.w.z. het gebrek van concrete punten waaruit positieve actie blijkt van de verzoekende ouder (i.c. de moeder) zou een sterke contra-indicatie moeten zijn voor het hof over de werkelijke motieven van het verzoek tot eenhoofdig gezag. 

Volledige uitspraak

2 Kinderen hebben al jaren geen contact met hun moeder. Vader wil nu af van gezamenlijk gezag. Het gerechtshof wijst af en handhaaft het gezamenlijk gezag.

“Uit stukken en uit de houding en uitspraken van de vader ter zitting in hoger beroep blijkt dat de vader ‘van de moeder af wil’. Naar het hof begrijpt wenst de vader geen inmenging in het gezinsleven dat hij op dit moment met zijn nieuwe partner en de kinderen heeft. Iedere vorm van contact met de moeder ervaart de vader als ongewenst.”

Naschrift: Opmerkelijk is de afwezigheid van toetsing van het gedrag van vader aan artikel 1:247 lid 3 BW. 

Volledige uitspraak

Man die tracht om te gaan met een moeder met alcoholverslaving, borderline persoonlijkheidsstoornis en emotieregulatiestoornis, verzoekt eenhoofdig gezag, omdat ‘vrijvertaald’ een toestemming voor reizen buitenland door moeder niet werd gegeven en vader daartoe een procedure voor vervangende toestemming moest voeren.

Volgens het hof is er nog onvoldoende door ouders geprobeerd om de communicatie tussen de ouders te verbeteren, volgt afwijzing.

Volledige uitspraak

Twee ouders scheiden in 2015 en leven al meer dan 3 jaar in een niet aflatende vechtscheiding in welk kader al meerdere juridische procedures zijn geweest. Vader heeft een vliegend beroep waarvoor hij veel in het buitenland (Kazachstan) verblijft.

Moeder tracht vader vanwege de slechte communicatie tussen ouders het ouderlijk gezag te laten ontnemen. Tevens tracht zij de reeds minimale omgangsregeling die het kind met vader heeft verder terug te dringen.

Uit rapporten van de betrokken hulpverlening volgt dat moeder niet meewerkt. Hof oordeelt tot afwijzing van het verzoek tot beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag.

Naschrift: Opmerkelijk in deze uitspraak is de volgende zinsnede: “Het is van belang voor [de minderjarige] dat beide ouders met het gezag belast zijn zodat zij van beide ouders de zorg en begeleiding kan ontvangen die zij, zeker gelet op haar beperking, nodig heeft.”

Dit argument om het gezag in stand te laten miskent op zich de realiteit dat zorg en gezag (meebeslissen) twee losstaande zaken zijn.

O.i. zou zuiverder zijn als specifieker het onvoldoende depolariseren van de inter-ouder situatie van de zijde van de hoofdverzorgende ouder (i.c. de moeder) en het daarmee in stand houden van het conflict haar sterkt wordt aangerekend en dat dit zeker niet kan leiden tot het ontnemen van het gezag van de andere ouder.

Uit de feiten in de uitspraak volgt ook dat moeder haar wettelijke plicht van 1:247 lid 3 BW niet (voldoende) invult. Aannemende dat de vader gewoon bereikbaar en overlegbereid is met moeder, is er praktisch ook geen reden om hem het gezag te ontnemen of hij nu fysiek aanwezig is of niet.

Het was mooi geweest als dit aspect t.w. de (mate van) welwillendheid van vader in relatie tot gezamenlijke gezagsbeslissingen een plaats had gekregen in de uitspraak.

Volledige uitspraak

Een bijzondere zaak die zeker het bespreken waard is.

Ouders (ex-partners) leven al jaren in onmin met elkaar. De communicatie is gestokt en vader ziet zijn kind al jaren niet. Aanvankelijk had moeder eenhoofdig gezag dat ongeveer 1,5 jaar na de geboorte van het kind is omgezet in gezamenlijk gezag.

Moeder wilde hier echter weer vanaf en diende in eind 2013 weer een verzoekschrift in voor beëindiging van het gezamenlijk gezag. Dit werd ongeveer een jaar later toegewezen door de rechtbank.

Het hof ging hier in hoger beroep echter niet in mee. Inmiddels was er een OTS vastgesteld en het hof was van mening dat de gezinsvoogd in staat moest zijn om beide ouders op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Gevolg vernietiging van de rechtbankuitspraak op dit punt.

Moeder ging daarop naar de Hoge Raad. Haar cassatieberoep slaagde echter niet en het gezamenlijk gezag bleef dus bestaan.

Volledige conclusie

Kinderen hebben al jaren geen contact met hun vader en moeder verzoek nu beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag.

De Raad voor de Kinderbescherming die onderzoek doet, komt tot een opmerkelijk positieve conclusie t.w. dat een beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag het negatieve vaderbeeld bij de kinderen zal bevestigen en het daarom niet in het belang is van de kinderen om eenhoofdig gezag aan moeder toe te kennen.

Het hof gaat hier in mee: “Het gezag is de enige nog bestaande connectie tussen de kinderen en de vader. Met de Raad is het hof van oordeel dat beëindiging van het gezag van de vader het negatieve vaderbeeld bij de kinderen zou bevestigen en een stap zou zijn naar verdere verwijdering tussen de vader en de kinderen, hetgeen het hof niet in hun belang acht.” Volgt afwijzing van het verzoek.

Naschrift: Het advies van de Raad en de uitspraak van het hof impliceert een welwillende vader die het beste voorheeft met zijn kinderen en wordt gedwarsboomd door in dit contact. We zijn erg benieuwd naar de verdere inspanningen van vader voor contactherstel met zijn kinderen.

Volledige uitspraak

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Voor nog meer onderzoek bezoek ook vraag en antwoord met 100+ vragen uit de praktijk.